Niezależność audytora i rotacja firmy audytorskiej

Przez personel KsięgowościWEB

Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB) opublikowała 16 sierpnia 2011 roku komunikat koncepcyjny, który zawierał szereg pytań związanych z obowiązkowymi limitami czasowymi dla firm audytorskich.

W dniach 21 i 22 marca 2012 r. PCAOB zorganizował spotkanie publiczne w celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobów zwiększenia niezależności, obiektywizmu i zawodowego sceptycyzmu biegłych rewidentów, w tym poprzez wprowadzenie obowiązkowej rotacji lub limitów czasowych dla firm audytorskich. Wśród panelistów znaleźli się inwestorzy i rzecznicy inwestorów, kadra kierownicza wyższego szczebla i przewodniczący komitetów ds. audytu dużych korporacji, dyrektorzy generalni firm audytorskich, naukowcy oraz inne zainteresowane strony.

Anne Rosivach z AccountingWEB dostosowała się do spotkań i podsumowała opinie i obawy wielu panelistów:

  • Uważają oni, że jakość audytu poprawiła się w ciągu dziesięciu lat od czasu Sarbanesa Oxleya, ale jest miejsce na poprawę.
  • Sprzeciwiają się oni obowiązkowej rotacji firm z powodów związanych z jakością badania i uważają, że jakość badania zależy od wiedzy fachowej i talentów zespołu badawczego.
  • Obawiają się, że rotacja biegłych rewidentów może utrudnić pozyskiwanie talentów i potencjalnie doprowadzić do dobrowolnego ścierania, co obniżyłoby jakość badania.
  • Sugerują one, aby wszystkie komitety ds. audytu mogły co roku oceniać swoich audytorów.
  • Kwestionują oni ton nadawany przez prezesów firm audytorskich, zwłaszcza gdy klient określa partnera jako «trudnego».
  • Widzą oni, że ich obowiązkiem jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia zespołom audytowym.
  • Przyznają, że zmiany, które zaszły od czasów Enrona i Artura Andersena, były głębokie.

Poniżej znajdują się uwagi i propozycje strategii przedstawione przez kilku panelistów:

Były przewodniczący SEC Richard Breeden: PCAOB mógł kontrolować audyty dużych przedsiębiorstw w siódmym lub ósmym roku. Gdyby istniały kwestie związane z obiektywizmem lub niezależnością, zlecano by rotację firm; gdyby nie było wątpliwości, komitet ds. audytu mógłby zagłosować za kontynuacją działalności tej samej firmy.

Były generał Charles Bowsher, amerykański komptroler: Można by wprowadzić obowiązkową rotację, która byłaby ograniczona do bardzo dużych firm, w tym wszystkich dużych instytucji finansowych, każdej firmy, którą FDIC określa jako «zbyt dużą, by upaść», liderów branży, takich jak GM i GE, oraz firm, które mają znaczne problemy z audytem i rachunkowością.

Ernst & Young, Amerykański partner zarządzający Stephen Howe, Jr: Obowiązkowa rotacja firm będzie stanowić ryzyko dla jakości badania sprawozdań finansowych i rynków kapitałowych.

Były przewodniczący SEC Harvey Pitt: Obowiązkowa rotacja biegłych rewidentów wymagałaby zmiany biegłych rewidentów, nawet jeżeli pracowaliby oni sprawnie. Opowiadał się on raczej za wzmocnieniem kontroli komitetów ds. audytu nad firmami audytorskimi niż wprowadzeniem rotacji firm audytorskich.

Center for Audit Quality, dyrektor wykonawcza Cindy Fornelli: Obowiązkowa rotacja firm ograniczyłaby zdolność komitetów ds. audytu do nadzorowania zewnętrznych biegłych rewidentów. Obecny system ochrony inwestorów, który SOX wprowadził w życie, jest zasadniczo solidny.

Były przewodniczący Rezerwy Federalnej Paul Volcker: Starsi partnerzy audytowi powinni podpisywać raporty z audytów, aby zwiększyć poczucie osobistej odpowiedzialności podczas audytu.

PCAOB Przewodniczący James Doty: Być może należy zmienić system płatności na taki, w którym za badanie zapłaciłby zewnętrzny płatnik lub fundusz ubezpieczeniowy; firmy nie byłyby opłacane bezpośrednio przez firmy, które badają.

M&G Investment Management, Head of Equity Research James Alexander: Podczas gdy rotacja biegłych rewidentów jest zasadniczo dobra, istnieją obawy związane z wielkością, konfliktami interesów, wartością badań oraz audytami spółek finansowych, zwłaszcza banków.

Entergy Corporation, Główny Księgowy Theodore H. Bunting, Jr: Firmy audytorskie i zespoły zaangażowane muszą posiadać dogłębną znajomość konkretnej firmy i jej branży.

Harvard Business School, Professor of Business Administration Max H. Bazerman: Audytorzy nie są niezależni w Stanach Zjednoczonych i są dotknięci konfliktem interesów.

University of California, Associate Professor of Management of Organizations Don Moore: Bez niezależności, audytorzy zewnętrzni stają się zbędni w przypadku audytorów wewnętrznych. Rodzi to pytania o to, czy zewnętrzni biegli rewidenci w ogóle wykonują użyteczne usługi i czy ma sens wymagać od firm płacenia za badania, które w efekcie są zbędne z ich własnymi wewnętrznymi sprawozdaniami rachunkowymi.

Grant Thornton LLP, dyrektor generalny Stephen Chipman: Obowiązkowa rotacja firmy audytorskiej może usunąć pogląd, że kadencja jest czynnikiem; jednak bez zmiany wzorców powoływania biegłych rewidentów jej wdrożenie może spowodować niezamierzone konsekwencje.

Honorowy Roderick M. Hills: Nadszedł czas, aby podjąć nowe kroki w celu zwiększenia zarówno niezależności, jak i skuteczności komitetów audytu. Usunięcie kierownictwa z selekcji kandydatów na członków zarządu jest szczególnie ważnym celem. Tragiczne byłoby porzucenie komisji rewizyjnej na rzecz biurokracji związanej z obowiązkową rotacją.

Harvard Business School, Senior Lecturer; Brookings Institution, Senior Fellow Bob Pozen: PCAOB powinien przyjąć podstawę środkową – wymagającą od komitetów audytu spółek publicznych okresowego wydawania RFP dla usług audytorskich, ale pozwalającą obecnemu audytorowi na składanie ofert na RFP. Wzmocniłoby to odpowiedzialność audytora zewnętrznego przed komitetem audytowym, a nie kierownictwa, bez nakładania pewnych kosztów związanych z obowiązkową rotacją audytorów.

Instytut Audytorów Wewnętrznych, Prezes Zarządu Ameryki Północnej Lawrence J. Harrington: Work towards strengthened coordination between internal and external auditors to leverage the knowledge, skills, experience, and expertise of internal audit. Może to doprowadzić do głębszego zrozumienia ryzyka i kontroli w firmie oraz do bardziej odpowiedniego oparcia się na wynikach audytu wewnętrznego, umożliwiając tym samym audytorom zewnętrznym skoncentrowanie większej części swoich zasobów na obszarach podwyższonego ryzyka.

Niezależny konsultant finansowy Jack Parsons: Zamiast obowiązkowej rotacji biegłych rewidentów, PCAOB powinien współpracować z SEC w celu wdrożenia obowiązkowej procedury przetargowej po pewnym określonym czasie, przy wzmocnionej komunikacji z akcjonariuszami.

Uniwersytet Vermont School of Business Administration, asystentka profesor Barbara Arel: Długie okresy urzędowania biegłego rewidenta mogą potencjalnie prowadzić do kłopotliwego stopnia bliskości między biegłymi rewidentami a kierownictwem i finansową zależnością biegłego rewidenta od klienta, co zagraża ich zdolności do niezależnego działania w trakcie badania.

Northeastern University, Research Chair Arnie Wright: Zapewnienie, że członkowie komitetu audytu nie mają społecznych lub zawodowych powiązań z kierownictwem, które mogłyby ograniczać niezależność komitetu audytu w rzeczywistości lub pozornie.

Crowe Horwath LLP, CEO Charles M. Allen: Zmiana biegłych rewidentów może być wymagająca zarówno pod względem czasowym, jak i finansowym, i jak w przypadku większości rodzajów kosztów regulacyjnych, obciążenie spada nieproporcjonalnie na rynek średni i mniejsze firmy.

Center for Audit Quality, dyrektor wykonawczy Cynthia M. Fornelli: Obowiązkowa rotacja firm może faktycznie obniżyć jakość badania i odwróciła uwagę od prawdziwej kwestii poruszonej przez PCAOB – w jaki sposób każdy z nas może i powinien wykorzystywać swoje role w celu dalszego podnoszenia jakości badania, w szczególności niezależności, obiektywizmu i zawodowego sceptycyzmu.

BDO International Limited, Global Head of Audit and Accounting Wayne Kolins: Uważamy, że w przypadku gdy od małych spółek wymaga się rotacji do innych firm audytorskich, poprzednia firma na ogół nie byłaby w stanie zastąpić ich emitentami o podobnej wielkości ze względu na wewnętrzne uprzedzenia, które nadal istnieją w wielu częściach rynku na korzyść większych firm. Może to wyprzeć niektóre z tych mniejszych firm z areny spółki publicznej.

EisnerAmper LLP, CEO Charles Weinstein: Badania i historia wykazały, że w pierwszych kilku latach kadencji audytora błędy w audycie zdarzają się częściej.

W lutowym komunikacie prasowym, w którym ogłoszono marcowe spotkanie publiczne, Prezes PCAOB James R. Doty powiedział», «Niezależność, obiektywizm i profesjonalny sceptycyzm stanowią podstawę zaufania inwestorów do rzetelności audytu, a nasze kontrole wyraźnie pokazały, że w tych obszarach potrzebna jest poprawa. Otrzymaliśmy wiele przemyślanych, uzasadnionych uwag, a to publiczne spotkanie ma na celu dalsze zbadanie tych kwestii».

Wydaje się, że spotkanie to spełniło cele PCAOB.

Artykuły pokrewne:

  • PCAOB proponuje normę rewizji finansowej dotyczącą stron powiązanych
  • PCAOB proponuje ujawnienie informacji o partnerze zaangażowanym, innych firmach w audycie
  • PCAOB Przesuwa się do przodu ze zmianami w modelu raportowania audytora