Nowy egzamin FINRA pozwala na zawarcie umów CPA, Eksperci podatkowi robią krok w kierunku branży papierów wartościowych

Dla księgowych lub ekspertów podatkowych pragnących poszerzyć swoją wiedzę lub rozpocząć zakładanie fundacji w branży papierów wartościowych w ruchu, który może pomóc ich klientom, Urząd Regulacji Sektora Finansowego (FINRA) oferuje nowy egzamin wstępny w październiku.

The Securities Industry Essentials (SIE or Essentials) Exam, który będzie dostępny od 1 października, jest nowym egzaminem dla przyszłych specjalistów z branży papierów wartościowych. Test, według FINRA, ocenia wiedzę kandydata na temat podstawowych informacji o branży papierów wartościowych, w tym podstawowych pojęć, agencji regulacyjnych i ich funkcji oraz zakazanych praktyk.

Jednak to, co odróżnia go od innych egzaminów FINRA, to fakt, że kandydat nie musi być związany z firmą.

Mimo to FINRA stwierdza, że zdanie egzaminu Essentials nie uprawnia uczestnika do rejestracji w FINRA ani do prowadzenia działalności w zakresie papierów wartościowych. Aby zostać zarejestrowanym w celu prowadzenia działalności w zakresie papierów wartościowych, osoba fizyczna musi zdać egzamin podstawowy i egzamin kwalifikacyjny odpowiedni dla rodzaju działalności, którą będzie prowadzić, według FINRA. A osoba ta musi być związana z firmą członkowską, aby przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, oprócz innych wymagań.

Dla kandydatów, którzy są związani z firmami i planują uzyskanie certyfikatu, FINRA opublikowała niedawno obszary, na których koncentruje się egzamin w 2018 roku. Priorytety te obejmują skupienie się na odwiecznych docelowych obszarach nadużyć finansowych, nadużyć finansowych wobec osób starszych, bezpieczeństwa cybernetycznego i praktyk sprzedażowych. Zawiera on również sześć nowych zasad.

Oto zdjęcie tego, co zawierają i daty ich wejścia w życie:

  • Eksploatacja finansowa określonych osób dorosłych : Zasada 2165 FINRA wchodzi w życie 5 lutego. Pozwala ona członkom na tymczasowe przechowywanie wypłat środków lub papierów wartościowych z rachunków niektórych klientów, które są uważane za wyzyskiwane finansowo.
  • Informacja o koncie klienta : Od 5 lutego, zmiany w art. 4512 Regulaminu FINRA wymagają od członków dołożenia należytych starań w celu uzyskania imienia i nazwiska oraz informacji kontaktowych dla osoby zaufanej na konto klienta nieinstytucjonalnego.
  • Reguła należytej staranności klienta (zasada CDD) Sieci Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) : Firmy muszą stosować się do zasady CDD do 11 maja. FinCEN wydał regułę mającą na celu wzmocnienie należytej staranności wobec klienta dla instytucji finansowych objętych ubezpieczeniem, w tym brokerów-dealerów. FinCEN identyfikuje cztery aspekty tej zasady: identyfikacja i weryfikacja klienta; identyfikacja i weryfikacja korzystnej własności; zrozumienie charakteru i celu relacji z klientem; oraz stały nadzór nad zgłaszaniem podejrzanych transakcji oraz, na zasadzie ryzyka, utrzymywanie i aktualizacja informacji o klientach.
  • Potwierdzenia klienta : Od 14 maja, zmieniona zasada FINRA 2232 wymaga od członków ujawniania wysokości narzutów lub obniżenia marży, które stosuje się do transakcji z klientami detalicznymi na dłużnych papierach wartościowych przedsiębiorstw lub agencji, jeżeli członek realizuje również transakcje kompensujące główny ciężar tego samego papieru wartościowego w tym samym dniu obrotu. Zmieniona zasada wymaga również, aby członkowie ujawniali dwie dodatkowe pozycje na wszystkich potwierdzeniach transakcji z klientami detalicznymi na korporacyjnych i agencyjnych dłużnych papierach wartościowych: odniesienie i hiperłącze, jeśli potwierdzenie ma formę elektroniczną, do strony internetowej organizowanej przez FINRA, która zawiera publicznie dostępne dane transakcyjne dla danego papieru wartościowego, który był przedmiotem transakcji; oraz dokładny czas (do drugiego) transakcji.
  • Margin Requirements for Covered Agency Transactions (Changes to FINRA Rule 4210) : Obowiązujące od 25 czerwca, zmiany do zasady 4210 FINRA obejmują: Transakcje do ogłoszenia (TBA), w tym transakcje hipoteczne o regulowanej stopie procentowej; określone transakcje zbiorcze; oraz transakcje w ramach zabezpieczonych zobowiązań hipotecznych (CMO), które są zgodne z programem agencji lub przedsiębiorstwa sponsorowanego przez rząd, z terminowymi terminami rozliczenia. Przypomina się członkom, że wymogi dotyczące ustalania limitów ryzyka zgodnie ze zmianami do art. 4210 weszły w życie 15 grudnia 2016 r.