Oferty AICPA Sekcja 965 Wytyczne

Oficjalny termin płatności podatku się skończył, ale to nie znaczy, że sezon się skończył. Przedłużenia terminów dotyczą wielu podatników, w tym tych, którzy wciąż borykają się z niepewnością, jak prawidłowo obliczać, raportować i płacić podatki związane z pewnymi określonymi zagranicznymi korporacjami zgodnie z art. 965 nowego prawa podatkowego.

W rzeczywistości Amerykański Instytut CPA zwrócił się do IRS o wskazówki w czterech scenariuszach dotyczących sekcji 965 – a wszystkie cztery obejmują takie czy inne rozszerzenia.

Oto cztery scenariusze i to, co zaleca AICPA:

1. Niedopłata raty początkowej z § 965 Zobowiązania podatkowego

Do 17 kwietnia podatnik składa wniosek o przedłużenie terminu oraz pierwszą ratę w wysokości 965. W dniu 15 października lub przed tą datą podatnik składa wypełnione zeznanie podatkowe, ale ostateczne wyliczenie zobowiązania podatkowego z tytułu Odcinka 965 jest wyższe niż szacunkowa kwota, która stanowiła podstawę do dokonania kwietniowej wpłaty. Pierwotna płatność została dokonana na podstawie informacji dostępnych w momencie składania deklaracji.

Zalecenie: Obowiązek podatkowy określony w sekcji 965 powinien być traktowany jak uchybienie na mocy sekcji 965 lit. h) pkt 4. AICPA sugeruje, aby podatnik zapłacił pewien procent dodatkowego zobowiązania podatkowego (8 % zgodnie z sekcją 965 lit. h) pkt 1 A) i dodał pozostałe zobowiązanie podatkowe do pozostałego salda ratalnego, tak jakby prawidłowa kwota została ustalona na dzień złożenia wniosku o przedłużenie 17 kwietnia. AICPA zaleca również, aby podatnicy mogli stosować nadpłatę podatków związanych z ich zobowiązaniem podatkowym z 2017 r. do każdej niedopłaty podatku związanej z sekcją 965 zobowiązania ratalnego.

2. Nadpłata raty początkowej z § 965 Zobowiązania podatkowego

Podatnik składa wniosek o przedłużenie terminu i wpłaca pierwszą ratę z § 965 do 17 kwietnia. W dniu 15 października lub przed tą datą podatnik składa wypełnione zeznanie. Ostateczne wyliczenie zobowiązania z tytułu Odcinka 965 jest niższe od szacunkowej kwoty kwietniowej raty płatnej przez podatnika.

Zalecenie: System IRS powinien umożliwiać podatnikom zwrot nadpłaty w ratach zgodnie z sekcją 965 lub zastosowanie jej do jednego lub kilku z poniższych zobowiązań:

:

  • Druga rata spłaty zobowiązania podatkowego z tytułu sekcji 965 należnego w kwietniu 2019 r.
  • Regularna niedopłata podatku za 2017 r. odzwierciedlona w złożonym zeznaniu podatkowym
  • 2018 r. szacunkowe płatności podatkowe

Podatnik wskazałby, czy wybory zostały przeprowadzone poprzez załączenie oświadczenia do złożonego zeznania podatkowego.

3. Nieumyślne niespłacenie raty początkowej z § 965 Obowiązek podatkowy

Podatnik jest właścicielem udziałów w spółce osobowej z inwestycją w «określoną korporację zagraniczną» zgodnie z definicją zawartą w pkt 965 lit. e). Podatnik nie wie, że dla roku podatkowego 2017 istnieje kwota uwzględniona w pkt 965, dopóki nie otrzyma Harmonogramu K-1 w dniu 15 września. Ponieważ jest to jedyna kwota uwzględniona w zeznaniu podatkowym z paragrafu 965, w kwietniu nie dołączono do wniosku o przedłużenie okresu rozliczeniowego wstępnej raty związanej z obowiązkiem podatkowym z paragrafu 965.

Zalecenie: Jeżeli jedyna sekcja 965 ujęta w zeznaniu podatkowym podatnika wynika z udziału w spółce osobowej, która dostarczyła podatnikowi Harmonogram K-1 po 17 kwietnia, IRS powinien zezwolić podatnikowi na dokonanie wstępnej wypłaty z sekcji 965 zobowiązania podatkowego wraz z terminowo złożonym rozszerzonym zeznaniem podatkowym. AICPA sugeruje traktowanie płatności tak, jakby została ona prawidłowo dokonana do 17 kwietnia, bez dodatkowych odsetek lub kar, jeśli podatnik zaświadczy, że kwota ujęta w sekcji 965 wynika wyłącznie z odsetek w spółce osobowej (lub innym podmiocie przejściowym), od której po raz pierwszy otrzymał niezbędne informacje o Załączniku K-1 wydanym po 17 kwietnia.

4. Wyjaśnienie wymaganych obliczeń i przechowywanie dokumentów

W celu dokładnego obliczenia swoich zobowiązań podatkowych netto za rok podatkowy ze wszystkimi kwotami ujętymi w sekcji 965, podatnicy będą mieli pewne atrybuty podatkowe i odliczenia, na które bezpośrednio wpływa sekcja 965. Podatnik jest zobowiązany jedynie do złożenia zeznania podatkowego wykazującego obliczenie swojego zobowiązania podatkowego netto za rok podatkowy bez uwzględnienia kwot objętych sekcją 965.

Zalecenie: MSF powinien zachęcać podatników do przygotowania pro forma kopii ich zeznania podatkowego pokazującego obliczenie zobowiązania podatkowego netto za rok podatkowy ze wszystkimi kwotami związanymi z sekcją 965 i przechowywać dokumentację do jednego roku po upływie okresu przedłużenia okresu rozliczeniowego, o którym mowa w sekcji 965 lit. k).