Oferty IRS Wytyczne dotyczące limitów wydatków związanych z interesami gospodarczymi (IRS Offers Business Interest Expense Limit Expense)

W zawiadomieniu 2018-28, wydanym na początku tego tygodnia, IRS zaoferował wytyczne w zakresie obliczania limitów wydatków z tytułu odsetek dla przedsiębiorstw zgodnie z nowym prawem podatkowym.

Sekcja 163 lit. j) kodeksu dochodów wewnętrznych, zmieniona na mocy nowej ustawy, ogranicza odliczenia z tytułu odsetek od działalności gospodarczej ponoszone przez niektóre duże przedsiębiorstwa. W przypadku większości dużych przedsiębiorstw koszty odsetek od działalności gospodarczej są ograniczone do wszelkich przychodów z tytułu odsetek od działalności gospodarczej powiększonych o 30 % skorygowanego dochodu przedsiębiorstwa podlegającego opodatkowaniu.

Przed wydaniem przepisów podatnicy mogą powołać się w zawiadomieniu na zasady opisane w ust. 3-7.

W zawiadomieniu opisano następujące przepisy, które IRS zamierza wydać:

  • Zasady dotyczące obliczania ograniczenia kosztów odsetek od działalności gospodarczej na poziomie skonsolidowanej grupy kapitałowej oraz inne zasady mające na celu wyjaśnienie aspektów prawa mającego zastosowanie do spółek;
  • Spółki osobowe i udziałowcy korporacyjni nie mogą interpretować zmienionego art. 163 lit. j) w taki sposób, aby niewłaściwie “podwójnie naliczać” dochody z tytułu odsetek od działalności gospodarczej tych organizacji.

W obwieszczeniu wyjaśniono również, w jaki sposób traktuje się odsetki, które nie zostały przyznane i przeniesione na mocy sekcji 163 lit. j) przed wprowadzeniem nowego prawa podatkowego.

W zawiadomieniu wzywa się do przedstawienia uwag na temat zasad i dodatkowych wytycznych, które należy przedstawić, aby pomóc podatnikom w obliczaniu limitów wydatków z tytułu odsetek od działalności gospodarczej na podstawie sekcji 163 lit. j).

Wkrótce pojawi się więcej wskazówek.