PCAOB dąży do poprawy nadzoru nad innymi kontrolerami

Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB) w dniu 12 kwietnia ma na celu zmianę obecnych standardów rewizji finansowej oraz wprowadzenie nowego standardu, który dotyczy korzystania przez firmę audytorską z usług tzw.

W wielu badaniach dużych przedsiębiorstw w badaniu pomagają inni biegli rewidenci – niezależne firmy księgowe lub indywidualni księgowi – ale nie są częścią firmy audytorskiej wydającej sprawozdanie z badania.

Wniosek PCAOB ma na celu wzmocnienie istniejących wymogów i narzucenie bardziej jednolitego podejścia do nadzoru biegłego rewidenta wiodącego nad innymi biegłymi rewidentami.

«Inwestorzy są uzależnieni od głównego audytora, który zapewni, że w zbadanych sprawozdaniach finansowych nie ma żadnych istotnych nieprawidłowości lub istotnych słabości kontroli wewnętrznej, niezależnie od tego, gdzie te nieprawidłowości lub słabości mogą występować», powiedział przewodniczący PCAOB James Doty w pisemnym oświadczeniu. «Dzisiejszy wniosek ma na celu poprawę spójności w zakresie jakości nadzoru partnerskiego nad innymi firmami zaangażowanymi do pomocy w badaniu sprawozdań finansowych».

Dane PCAOB wskazują, że inni audytorzy są wykorzystywani w około 55 procentach audytów przeprowadzanych przez amerykańskie firmy należące do globalnej sieci oraz w około 30 procentach audytów przeprowadzanych przez firmy spoza USA należące do globalnej sieci. Ponadto w około 80 procentach audytów z listy Fortune 500 przeprowadzonych przez amerykańskie firmy sieciowe zaangażowani są inni audytorzy, zgodnie z analizą PCAOB danych z Audit Analytics i Standard & Poor’s.

Jednakże, według PCAOB, kilka czynników może skutkować zaangażowaniem, które nie jest dobrze zarządzane i pracą kontrolną, która nie spełnia celów roli kontrolera w kontroli.

«Na przykład, biegły rewident główny i inni biegli rewidenci mogą pracować w krajach o różnych praktykach biznesowych, językach, normach kulturowych i warunkach rynkowych», stwierdza się we wniosku.»Ponadto różne firmy mają różne systemy kontroli jakości, a szkolenie zawodowe i doświadczenie biegłego rewidenta wiodącego może różnić się od szkolenia i doświadczenia innych biegłych rewidentów. Czynniki te mogą stwarzać wyzwania w zakresie koordynacji i komunikacji między biegłym rewidentem wiodącym a innymi biegłymi rewidentami, w tym nieporozumienia dotyczące wysiłków związanych z badaniem, które są niezbędne do osiągnięcia celów pracy innych biegłych rewidentów. Bez odpowiedniego nadzoru ze strony audytora wiodącego, który mógłby zająć się tymi wyzwaniami, braki w pracy innych audytorów mogą prowadzić do wadliwych audytów. W związku z tym, audytor wiodący może wydać swój raport z audytu bez właściwej oceny wykonanej pracy i dowodów uzyskanych podczas całego audytu, a w niektórych przypadkach bez uzasadnionej podstawy do wydania opinii».

Wniosek określa obowiązki audytora wiodącego w zakresie planowania, nadzorowania i oceny pracy innych audytorów.Ma ona na celu zwiększenie nadzoru biegłego rewidenta wiodącego nad pracą innych rewidentów oraz zwiększenie zdolności biegłego rewidenta wiodącego do zapobiegania lub wykrywania niedociągnięć w pracy innych rewidentów.

Następujące zmiany zostałyby wprowadzone do istniejących standardów rewizji finansowej PCAOB w ramach wniosku:

AS 1201, Nadzór nad zaangażowaniem w audyt . Przekazanie audytorowi wiodącemu dodatkowych wskazówek dotyczących sposobu stosowania przepisów AS 1201 dotyczących nadzoru opartego na zasadach w odniesieniu do nadzoru nad innymi audytorami. Proponowane zmiany określałyby pewne procedury, które biegły rewident wiodący ma wykonywać w ramach nadzoru nad pracą innych biegłych rewidentów.

AS 2101, Planowanie audytu . Włączenie i aktualizacja wymogów AS 1205, Część audytu przeprowadzanego przez innych niezależnych audytorów, w celu określenia, że są one wykonywane przez audytora wiodącego w ramach audytu, w którym uczestniczą inni audytorzy. Na przykład we wniosku uwzględniono by i zmieniono wymogi dotyczące ustalania, czy firma kwalifikuje się do pełnienia funkcji biegłego rewidenta wiodącego w badaniu, w którym uczestniczą inni biegli rewidenci.

AS 1215, Dokumentacja audytu . Wymóg, aby biegły rewident główny prawidłowo dokumentował, które konkretne dokumenty robocze innych biegłych rewidentów zostały poddane przeglądowi, ale nie zostały zachowane.

AS 1220, Zaangażowanie Przegląd jakości . Wprowadzić wyraźny wymóg, by kontroler jakości zaangażowanego podmiotu oceniał ustalenia partnera zaangażowanego dotyczące kwalifikacji firmy do pełnienia funkcji biegłego rewidenta wiodącego.

Ponadto, PCAOB zaproponował nowy standard – AS 1206, Podział odpowiedzialności za badanie z inną firmą księgową . Zachowałby on, ze zmianami, wiele wymogów AS 1205, w tym wymóg ujawniania przez biegłego rewidenta wiodącego w jego raporcie z badania tej części sprawozdania finansowego, która została zbadana przez innego biegłego rewidenta.

Proponowany standard wymagałby również, aby biegły rewident główny wykonywał następujące czynności:

  • Uzyskanie od siebie wzajemnie oświadczenia, że drugi biegły rewident posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania zawodu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa danego kraju lub jurysdykcji.
  • Ustalenie, czy każdy inny biegły rewident, który odegrałby istotną rolę w przygotowaniu lub dostarczeniu sprawozdania biegłego rewidenta wiodącego, jest lub ma obowiązek być zarejestrowany w PCAOB.
  • Ujawnić nazwisko drugiego audytora w raporcie audytora wiodącego.

Proponowana norma zastąpiłaby AS 1205, jak zauważył PCAOB.

Publiczne uwagi dotyczące wniosku można składać do dnia 29 lipca.

Powiązany artykuł:

PCAOB uruchamia program przeglądu po wdrożeniu