PCAOB Revamps Propozycja ulepszenia sprawozdania audytora

Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (Public Company Accounting Oversight Board – PCAOB) w dniu 11 maja zdecydowała się zrezygnować z publicznego komentarza do standardu, który poprawiłby raport biegłego rewidenta, umożliwiając inwestorom uzyskanie od niego większej ilości informacji.

Komentarze na temat nowej propozycji mają być przedstawione do 15 sierpnia.

«W dzisiejszej złożonej gospodarce, a zwłaszcza w świetle wniosków wyciągniętych po kryzysie finansowym, inwestorzy chcą lepszego zrozumienia wyroków, które trafiają do opinii biegłego rewidenta» – powiedział w przygotowanym oświadczeniu prezes PCAOB James Doty. «Propozycja ta jest wyrazem zamiaru Kongresu, aby zwiększyć zainteresowanie opinii publicznej przygotowaniem bardziej pouczających raportów z badań dla inwestorów publicznych».

Raport z badania sprawozdań finansowych w przypadku wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń oraz związanych z tym zmian niektórych innych standardów PCAOB.

W zmienionym wniosku zachowano by model oceny pozytywnej/negatywnej w istniejącym sprawozdaniu biegłego rewidenta, ale zawarto by w nim dodatkowe informacje, takie jak informacje na temat krytycznych kwestii związanych z badaniem sprawozdań finansowych wynikających z badania oraz nowe elementy związane z niezależnością i kadencją biegłego rewidenta.

Ten nowy plan zmienia propozycję wydaną przez PCAOB w sierpniu 2013 roku.

Następujące zmiany zostaną wprowadzone do istniejącego sprawozdania biegłego rewidenta:

  • Krytyczne kwestie związane z badaniem sprawozdań finansowych za bieżący okres wymagałyby komunikacji w raporcie biegłego rewidenta.
  • Krytyczna kwestia związana z badaniem sprawozdań finansowych jest definiowana jako każda kwestia przekazana lub wymagana do przekazania komitetowi ds. audytu, która dotyczy sprawozdań finansowych lub ujawnień istotnych dla sprawozdania finansowego i wymaga szczególnie trudnej, subiektywnej lub złożonej oceny biegłego rewidenta.
  • Określając krytyczne kwestie związane z badaniem sprawozdań finansowych, biegli rewidenci braliby pod uwagę szereg czynników przy podejmowaniu decyzji, czy dana kwestia wiąże się ze szczególnie trudną, subiektywną lub złożoną oceną biegłego rewidenta, np. ocenę ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości, w tym znacznego ryzyka.
  • Przekazując informacje na temat krytycznych kwestii związanych z badaniem sprawozdań finansowych, biegły rewident określałby je, opisywał główne względy, które doprowadziły do określenia kwestii związanych z badaniem jako krytyczne, opisywał sposób, w jaki zostały one uwzględnione w badaniu, oraz odnosił się do odpowiednich sprawozdań finansowych i ujawnień. Jeżeli nie istnieją krytyczne kwestie związane z badaniem sprawozdań finansowych, zostaną one przedstawione w sprawozdaniu.
  • Biegły rewident dokumentowałby podstawę do ustalenia, czy każda krytyczna kwestia związana z badaniem – która została przekazana lub ma być przekazana komitetowi ds. audytu i dotyczy rachunków lub ujawnień istotnych dla sprawozdania finansowego – wymagała szczególnie trudnej, subiektywnej lub złożonej oceny biegłego rewidenta.
  • Wyjaśniając istniejące obowiązki biegłego rewidenta, biegły rewident dodałby do sprawozdania standardowy język, w tym oświadczenie o wymogu niezależności biegłego rewidenta oraz sformułowanie «czy to z powodu błędu, czy też oszustwa», opisując obowiązki biegłego rewidenta wynikające ze standardów PCAOB w celu uzyskania wystarczającej pewności, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.
  • Raport biegłego rewidenta określałby, jak długo biegły rewident pracował na tym stanowisku dla spółki.
  • Raport biegłego rewidenta zostałby ustandaryzowany poprzez wprowadzenie wymogu, aby opinia znajdowała się w pierwszej sekcji i tytułach sekcji, które mają prowadzić czytelnika.

Unieszkodliwianie stosuje się zasadniczo do audytów przeprowadzanych zgodnie z normami PCAOB.

Przekazywanie informacji o krytycznych kwestiach związanych z audytem nie byłoby wymagane w przypadku audytów maklerów i dealerów składających sprawozdania zgodnie z ustawą o obrocie papierami wartościowymi z 1934 r., zasadą 17a-5, spółkami inwestycyjnymi innymi niż spółki rozwoju biznesu oraz planami zakupu akcji pracowniczych, oszczędzania i podobnymi.

Zbycie nie obejmuje rezerwy na nowy standard badania sprawozdań finansowych dotyczącej odpowiedzialności biegłego rewidenta za inne informacje spoza sprawozdania finansowego.

Historię wniosku można znaleźć w Rulemaking Docket 034.

Powiązany artykuł:

PCAOB proponuje nowe standardy w celu poprawy sprawozdawczości audytorów