PCC finalizuje dwa standardy GAAP dla FASB do zatwierdzenia

przez Jasona Bramwella

Dwie alternatywy w ramach amerykańskich Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) – rozliczanie swapów stóp procentowych i rozliczanie wartości firmy w przypadku połączenia przedsiębiorstw prywatnych – zostały sfinalizowane przez Radę Przedsiębiorstw Prywatnych (PCC) na posiedzeniu w dniu 1 października.

Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB), która współpracuje z PCC w celu ustalenia, czy i kiedy należy zmodyfikować amerykańskie GAAP dla spółek prywatnych, omówi w najbliższych tygodniach proponowane rozwiązania alternatywne, a także rozważy możliwość ich zastosowania w odniesieniu do spółek notowanych na rynku publicznym i organizacji nienastawionych na zysk. Jeżeli FASB zdecyduje się zatwierdzić te alternatywy, zostaną one wydane jako ostateczne aktualizacje standardów rachunkowości.

Pierwsza proponowana alternatywa US GAAP – Rozliczanie niektórych rodzajów swapów na stopę procentową o stałej stopie procentowej – dawałaby prywatnym przedsiębiorstwom, innym niż instytucje finansowe, możliwość stosowania uproszczonej metody rachunkowości zabezpieczeń w celu rozliczania niektórych rodzajów swapów na stopę procentową, które są zawierane w celu gospodarczego przeliczania płatności z tytułu odsetek zmiennych na płatności z tytułu odsetek stałych.

Według FASB wariant ten rozszerzyłby również zwolnienie z niektórych ujawnień wartości godziwej na spółki prywatne, dla których takie swapy są jedynymi instrumentami pochodnymi.

Sfinalizowana propozycja alternatywy dla swapów procentowych różni się od pierwotnej propozycji, którą PCC wydała w maju. Pierwotna propozycja umożliwiała prywatnym przedsiębiorstwom stosowanie zarówno uproszczonego podejścia do rachunkowości zabezpieczeń, jak i podejścia opartego na instrumentach łączonych w celu uwzględnienia określonych rodzajów swapów stóp procentowych.

PCC podjęła decyzję o oddzieleniu podejścia opartego na połączonych instrumentach od zmienionego wniosku i poleciła pracownikom FASB przeprowadzenie większej liczby badań nad podejściem opartym na połączonych instrumentach w celu przeprowadzenia dalszych dyskusji na jednym z przyszłych posiedzeń.

Druga proponowana w ramach ogólnie przyjętych zasad rachunkowości alternatywa – Rozliczanie wartości firmy po połączeniu jednostek gospodarczych – pozwoliłaby spółce prywatnej na późniejsze amortyzowanie wartości firmy przez okres dziesięciu lat lub krótszy w pewnych okolicznościach oraz na zastosowanie uproszczonego modelu utraty wartości w odniesieniu do wartości firmy. Wartość firmy jest definiowana przez FASB jako pozostały składnik aktywów ujmowany w ramach połączenia jednostek gospodarczych po ujęciu wszystkich innych możliwych do zidentyfikowania nabytych aktywów i przejętych zobowiązań.

W dniu 10 czerwca FASB zatwierdziła pierwotne propozycje obu wariantów, jak również propozycję dotyczącą rachunkowości w odniesieniu do wartości niematerialnych i prawnych nabytych w ramach połączeń jednostek gospodarczych. W dniu 23 sierpnia zakończył się okres publicznych komentarzy do trzech projektów propozycji dotyczących ekspozycji w ramach PCC.

Prezes PCC Billy Atkinson powiedział w pisemnym oświadczeniu, że PCC i FASB otrzymały od zainteresowanych stron istotny wkład w alternatywne rozwiązania w zakresie swapów stóp procentowych i wartości firmy.

“W oparciu o ten wkład PCC była w stanie sfinalizować dwie propozycje dotyczące kwestii, które użytkownicy, sporządzający i księgowi publiczni sprawozdań finansowych spółek prywatnych powiedzieli nam, że są priorytetem”, powiedział. “Czekamy na zatwierdzenie przez FASB alternatywnych rozwiązań w nadchodzących tygodniach, tak aby wdrożenie w 2013 r. było możliwe”.

Trzecia propozycja księgowa, nr 13-01A KSH – Rozliczanie identyfikowalnych wartości niematerialnych i prawnych w ramach połączenia jednostek gospodarczych – była również omawiana na wtorkowym posiedzeniu KSH. Wniosek modyfikuje wymóg, aby przedsiębiorstwa prywatne osobno ujmowały mniej wartości niematerialnych i prawnych przejmowanych w ramach połączenia jednostek gospodarczych. PCC nakazała pracownikom FASB przeprowadzenie większej ilości badań w celu ich dalszego omówienia na kolejnym spotkaniu.

Również podczas wtorkowego spotkania PCC i FASB ogłosiły, że ostateczne ramy decyzyjne dla spółek prywatnych mają zostać wydane do listopada.

Kolejne spotkanie PCC odbędzie się 12 listopada.

Artykuły pokrewne:

  • FASB wydaje trzy propozycje PCC dotyczące komentarzy publicznych
  • Trzy propozycje dotyczące rachunkowości spółek prywatnych poparte przez FASB