Płatność ze sprzedaży niewymienionych kart podarunkowych za towary lub usługi może być odroczona

W memorandum dotyczącym doradztwa technicznego IRS stwierdził, że przedsiębiorstwo może odroczyć na okres do dwóch lat uznanie dochodu z zaliczki otrzymanej ze sprzedaży niezrealizowanych kart podarunkowych, które można wykorzystać na towary lub usługi.

Kwotę każdego składnika dochodu brutto ujmuje się w roku podatkowym, w którym podatnik ją otrzymał, chyba że zgodnie z przyjętą przez niego metodą rachunkowości kwota ta zostanie prawidłowo rozliczona w innym okresie.

Reg. W § 1.451-5 zawarty jest wyjątek od testu wszystkich zdarzeń dla zaliczek na towary otrzymane w ramach kontraktów długoterminowych. Zaliczka oznacza każdą kwotę otrzymaną w roku podatkowym przez podatnika metodą memoriałową z tytułu sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży lub innego zbycia w przyszłym roku towarów posiadanych przez podatnika głównie w celu sprzedaży klientom w ramach zwykłej działalności handlowej lub gospodarczej (§ 1.451-5). § 1.451-5(a)(1)). Umowa obejmuje umowy, które zobowiązują podatnika do wykonania usług stanowiących integralną część sprzedaży towarów (Reg. § 1.451-5(a)(2)(i)).

Reg. Zgodnie z § 1 ust. 451-5 lit. a) pkt 3, jeżeli podatnik otrzyma kwotę na podstawie umowy, która nie tylko zobowiązuje go do dostarczenia towarów, ale także zobowiązuje go do świadczenia usług niekompletnych, kwota ta będzie traktowana jako zaliczka tylko w takim zakresie, w jakim można ją prawidłowo przypisać do obowiązku dostarczenia towarów. Część kwoty, której nie można w ten sposób przypisać, nie będzie uważana za zaliczkę, na którą Reg. § 1.451-5. Jeśli kwota, której nie można tak przeznaczyć, jest mniejsza niż 5 procent całkowitej ceny umownej, będzie ona traktowana jako możliwa do przeznaczenia, jeśli takie traktowanie nie spowoduje opóźnienia w czasie, w którym podatnik naliczyłby te kwoty.

W memorandum IRS stwierdził, że przedsiębiorstwo może odroczyć na okres do dwóch lat uznanie dochodu z tytułu zaliczek otrzymanych ze sprzedaży niezrealizowanych kart podarunkowych, które można było zrealizować za towary lub usługi. Stosując podejście przedstawione w Reg. Zgodnie z § 1.451-5 lit. a) pkt 3 w odniesieniu do kart podarunkowych przedsiębiorstwa, mogło ono odroczyć kwoty otrzymane z tytułu swoich kart podarunkowych w zakresie, w jakim mogło dokonać odpowiedniego oszacowania kwot, które mogły zostać odroczone na mocy rozporządzenia. § 1.451-5.

W pierwszej kolejności IRS przeanalizował, czy zaliczka ze sprzedaży karty podarunkowej została otrzymana zgodnie z umową zawartą na podstawie Reg. § 1.451-5(a)(2)(i). Rozporządzenie to przewiduje, że pojęcie “umowa” obejmuje bon podarunkowy, który może (podkreślenie dodane) być umorzony na towary, natomiast karty podarunkowe firmy mogą być umorzone na towary, gwarancje, dostawę i montaż oraz inne usługi.

W memorandum, IRS uzasadnił, że odczyt może w Reg. § 1.451-5 lit. a) pkt 2 ppkt (i), aby oznaczać “musi”, tak aby wykluczyć z rozporządzenia każdego detalistę, którego karty upominkowe mogą być wymieniane na usługi niekompletne lub inne przedmioty, było zbyt restrykcyjne, biorąc pod uwagę wszechobecną sprzedaż usług gwarancyjnych i innych usług z towarami zakupionymi od detalistów. IRS uznał, że rozporządzenie należy interpretować w ten sposób, że ma ono zastosowanie do kart podarunkowych, podobnie jak do kart firmowych, które mogą być zamieniane na towary, ale mogą być również zamieniane na inne przedmioty, a także do kart podarunkowych, które mogą być zamieniane wyłącznie na towary.

Po drugie, IRS chciał sprawdzić, czy płatność została “zastosowana wbrew” umowie zawartej na mocy rozporządzenia. § 1.451-5(a)(1). Stwierdził, że wynikało to z otrzymania kwot na karty podarunkowe, których saldo zostało zastosowane do zakupów w przyszłych latach podatkowych.

Po trzecie, MRS zbadał, czy umowa dotyczyła sprzedaży “towarów posiadanych przez podatnika głównie w celu sprzedaży klientom w ramach zwykłej działalności handlowej lub gospodarczej” na podstawie rozporządzenia. § 1 ust. 451-5 lit. a) – tj. czy była to możliwość umorzenia kart podarunkowych za usługi lub inne przedmioty świadczone w ramach kart podarunkowych poza zakresem przedmiotowym rozporządzenia. § 1.451-5(a)(1). Odpowiedź na to pytanie IRS znalazła w Reg. W § 1 ust. 451-5 lit. a) pkt 3, który stanowi, że jeżeli podatnik otrzyma kwotę na podstawie umowy, która nie tylko zobowiązuje go do dostarczenia towarów, ale także zobowiązuje go do świadczenia usług niemających charakteru integracyjnego, kwota ta będzie traktowana jako zaliczka tylko w takim zakresie, w jakim można ją prawidłowo przypisać do obowiązku dostarczenia towarów.

IRS uznał, że Reg. W § 1 ust. 451-5 lit. a) pkt 3 przewidziano otrzymanie przez podatnika kwoty na podstawie umowy o dostawę towarów w przyszłości, w której można dokonać właściwego przydziału w roku podatkowym, w którym otrzymano zaliczkę. Jednakże, karty podarunkowe firmy pozostawiają klientowi swobodę wyboru, za jakie przedmioty zostanie umorzona karta podarunkowa i zachowują dla niego tę swobodę do czasu umorzenia karty podarunkowej.

Dopóki nie zostanie zrealizowana jedna z firmowych kart podarunkowych, firma nie wie, czy zostanie ona zrealizowana za usługi i inne przedmioty, które nie są integralną częścią sprzedaży towarów przez firmę. W związku z tym, w przypadku karty podarunkowej pozostającej w obiegu na koniec roku podatkowego, w którym została ona zakupiona, kwota nie może być prawidłowo przypisana do dostawy towarów w języku Reg. § 1 ust. 451-5 lit. a) pkt 3, ponieważ nie wiadomo, za co karta zostanie zrealizowana.

Jednakże IRS stwierdził, że analiza na tym się nie skończyła. IRS uzasadnił, że włączenie do rozporządzenia (WE) nr 1905/2006. § 1.451-5(a)(2)(i) – że karty podarunkowe mogą być umarzane w odniesieniu do towarów – może zostać zrealizowane jedynie poprzez zastosowanie procesu podobnego do określonego w rozporządzeniu. § 1.451-5 lit. a) pkt 3 i traktowanie całości zaległych kart podarunkowych firmy na koniec roku podatkowego, w którym dokonano ich sprzedaży, tak jakby stanowiły one pojedynczą umowę, a następnie szacowanie kwot prawidłowo przypisanych do sprzedaży towarów, usług integralnych oraz kwot nie przypisanych w ten sposób do tych kart podarunkowych stanowiących przyszłą sprzedaż.

W związku z tym karty podarunkowe, które mogą być zamieniane na towary i usługi niemające charakteru integracyjnego, kwalifikują się do stosowania zasad alokacji podobnych do zasad opisanych w rozporządzeniu. § 1.451-5 lit. a) pkt 3, traktując łączną wartość niezrealizowanych kart podarunkowych przedsiębiorstwa na koniec roku podatkowego, w którym zostały sprzedane, jako jedną umowę i pozwalając na wykorzystanie szacunków do celów stosowania przepisów rozporządzenia. § 1.451-5(a)(3). (MRS zauważył, że w przypadku kart podarunkowych sprzedawanych w trakcie roku podatkowego, karty pozostające w obiegu na koniec roku podatkowego stanowią jedyną kwotę kart podarunkowych potencjalnie podlegającą odroczeniu na mocy przepisów).