Poprawa sprawozdawczości w zakresie korzyści płynących z przejścia na emeryturę Skoncentrowanie się na nowych projektach dotyczących narażenia na działanie GASB

Rządowa Rada Standardów Rachunkowości (GASB) zatwierdziła w środę dwa projekty dotyczące ekspozycji, które znacznie poprawiłyby sprawozdawczość finansową władz państwowych i lokalnych w zakresie innych świadczeń po okresie zatrudnienia (OPEB), takich jak ubezpieczenie zdrowotne dla emerytów.

RMSR głosowała również jednogłośnie za zatwierdzeniem projektu dodatkowej ekspozycji, który określałby wymogi dotyczące emerytur i planów emerytalnych, które wykraczają poza zakres przepisów emerytalnych opublikowanych przez radę ds. ustalania standardów w 2012 r.

Oczekuje się, że projekty dotyczące narażenia będą dostępne na stronie internetowej GASB w połowie czerwca. Zainteresowane strony zachęca się do dokonania przeglądu wniosków po ich udostępnieniu w Internecie i przedstawienia uwag do GASB do dnia 29 sierpnia. Instrukcje dotyczące sposobu przedkładania pisemnych uwag zostaną dołączone do każdego projektu ekspozycji.

Najbardziej znaczącym elementem obu projektów dotyczących ekspozycji OPEB jest to, że wymagałyby one od władz państwowych i lokalnych uznania swoich zobowiązań netto z tytułu OPEB w sprawozdaniu finansowym – co zapewniłoby wszystkim użytkownikom sprawozdań finansowych pełniejsze zrozumienie tych znaczących obietnic OPEB niż jest to obecnie dostępne – zauważył rząd GASB.

Pierwszy projekt dotyczący ekspozycji Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakresie świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż emerytury (projekt dotyczący ekspozycji pracodawców OPEB) zawiera wytyczne dotyczące sprawozdawczości rządów, które zapewniają OPEB swoim pracownikom, oraz rządów, które finansują OPEB dla pracowników innych rządów. Drugi projekt, Sprawozdanie finansowe dotyczące programów świadczeń po okresie zatrudnienia innych niż programy emerytalne (projekt sprawozdania dotyczącego programu OPEB) dotyczy sprawozdawczości programów OPEB, które zarządzają tymi świadczeniami.

Przewodniczący GASB David Vaudt powiedział, że OPEB, który składa się głównie ze świadczeń opieki zdrowotnej, stanowi poważne zobowiązanie dla wielu stanów i samorządów lokalnych, ponieważ stosunkowo niewiele rządów odłożyło wszelkie aktywa, aby zapłacić za te świadczenia.

“Ważne jest zatem, aby podatnicy, decydenci polityczni, analitycy obligacji i inni otrzymywali więcej i lepszych informacji na temat tych korzyści, tak aby mogli lepiej ocenić zobowiązania finansowe i roczne koszty związane z obietnicą dostarczenia OPEB” – powiedział w pisemnym oświadczeniu ze środy. “Proponowane standardy wprowadzą do OPEB te same fundamentalne ulepszenia w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej, które zarząd zatwierdził w 2012 r. w odniesieniu do emerytur”.

OPEB Employer Exposure Draft
.
W projekcie dotyczącym narażenia pracodawców proponuje się, aby rządy były zobowiązane do zgłaszania odpowiedzialności za OPEB, którą przedstawi on w sprawozdaniu finansowym. W przypadku instytucji rządowych i samorządowych, które zapewniają OPEB w ramach planu OPEB na określone świadczenia, zarządzanego przez fundusz powierniczy spełniający określone kryteria, zobowiązanie to byłoby zobowiązaniem netto OPEB, które według GASB stanowi różnicę pomiędzy całkowitym zobowiązaniem OPEB a pozycją netto zgromadzoną w funduszu powierniczym. W przypadku instytucji rządowych i samorządowych, które nie zapewniają OPEB za pośrednictwem takiego funduszu powierniczego, całkowite zobowiązanie OPEB byłoby zobowiązaniem zgłoszonym przez instytucję rządową i samorządową.

W projekcie dotyczącym narażenia pracodawców zaproponowano również istotne zmiany w sposobie obliczania przez rząd jego zobowiązań i rocznych wydatków OPEB, np:

  • Discounting project OPEB payments using 1) the long-term expected rate of return on OPEB plan assets administered through a trust meeting specified criteria to the extent that plan assets are expected to be available to make projected benefit payments and be invested using a strategy to achieve that return, and 2) a 20-year tax exempt, high-quality general obligation municipal bond yield or index rate to the extent that the conditions above are not met.
  • Zastosowanie jednej metody alokacji kosztów aktuarialnych (“metoda kosztu aktuarialnego dla wieku wejścia”).
  • Natychmiastowe ujmowanie dodatkowych składników kosztów OPEB.
  • Zobowiązanie rządów we wszystkich rodzajach planów OPEB do szerszego ujawniania informacji w notach objaśniających i wymaganie dodatkowych informacji na temat ich zobowiązań OPEB.

Grupa GASB zauważyła, że w projekcie dotyczącym narażenia pracodawców proponuje się również utrzymanie opcji stosowania określonej alternatywnej metody wyceny zamiast wyceny aktuarialnej w celu ustalenia całkowitego zobowiązania OPEB z tytułu świadczeń realizowanych w ramach programów OPEB, w których uczestniczy mniej niż 100 uczestników – aktywnych i nieaktywnych – w celu ograniczenia kosztów ponoszonych przez mniejsze jednostki.

Projekt planu narażenia OPEB

Projekt ekspozycji na ryzyko związane z programem dotyczy sprawozdań finansowych w zakresie “określonych świadczeń programów OPEB zarządzanych przez fundusze powiernicze, które spełniają pewne kryteria. Zawiera również szczegółowe informacje na temat proponowanych wymogów w zakresie ujawniania informacji dotyczących “określonych składek programów OPEB.

Pension Exposure Draft
.
Trzeci projekt ekspozycji, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa w zakresie emerytur oraz sprawozdawczość finansowa w zakresie planów emerytalnych, które nie są zarządzane przez fundusze powiernicze, które spełniają określone kryteria, oraz zmiany niektórych przepisów zawartych w oświadczeniach 67 i 68 GAASB , uzupełniłyby pakiet standardów emerytalnych poprzez ustanowienie wymogów dotyczących tych emerytur i planów emerytalnych, które nie są zarządzane przez fundusz powierniczy spełniający określone kryteria.

Let Your Voice Be Heard

W dniach 10-12 września w GASB odbędą się publiczne przesłuchania dotyczące projektów ekspozycji. Lokalizacje i inne szczegóły, w tym instrukcje dotyczące rejestracji uczestnictwa, zostaną podane do wiadomości publicznej w przyszłym miesiącu.

Artykuły pokrewne:

Nowe standardy emerytalne GASB są już dostępne
.
GASB dokonuje ustalenia norm dotyczących emerytur