Pracodawcy płacący karę za naruszenie przepisów dotyczących wynagrodzenia i godziny pracy

Przy ściganiu naruszeń płac i godzin, stawka staje się osobista. W kilku ostatnich przypadkach rząd ukarał właścicieli i funkcjonariuszy firm za niepłacenie nadgodzin – nakładając surowe kary pieniężne, a nawet więzienie.

W jednym przypadku, prezes spółki arkuszowej Minnesoty został skazany na dwa lata więzienia i potencjalną grzywnę w wysokości 3,3 miliona dolarów za celowe niedopłacanie pracownikom nadgodzin i składek na ubezpieczenie emerytalne i świadczenia socjalne.

W innym, niedawnym przypadku, właściciele i kierownicy firmy ochroniarskiej w stanie Illinois zostali ukarani grzywną w wysokości ponad 200.000 dolarów, stanowiącą zaległe wynagrodzenie i odszkodowanie likwidacyjne, za naruszenie przepisów dotyczących nadgodzin i prowadzenia dokumentacji.

Zgodnie z Ustawą o Uczciwych Standardach Pracy (Fair Labor Standards Act – FLSA)”, każdy pracodawca”, który narusza przepisy dotyczące minimalnego wynagrodzenia za pracę lub niezapłaconego wynagrodzenia za nadgodziny, może być odpowiedzialny zarówno za niedobór, jak i za odszkodowanie likwidacyjne, co oznacza podwójne odszkodowanie. Definicja FLSA jako “pracodawca” może być bardzo szeroka. Wraz z przełożonymi i kierownikami wyższego szczebla, może ona również obejmować urzędników i dyrektorów.

Aby uniknąć zarówno naruszenia przepisów FLSA, jak i odpowiedzialności osobistej, pracodawcy muszą być pewni, że przestrzegają wszystkich odpowiednich przepisów i umów dotyczących minimalnego wynagrodzenia, nadgodzin oraz innych przepisów i umów dotyczących wynagrodzeń i świadczeń. W przeciwnym razie może się okazać, że zapłacą wysoką cenę.

Pracodawcy w krzyżówce

Podczas gdy Departament Pracy USA zawsze śledzi potencjalne naruszenia FLSA, kilka przypadków zwróciło szczególną uwagę na ten problem.

W sprawie Minnesoty Franklin Drywall, firma zajmująca się produkcją materiałów wybuchowych, miała układy zbiorowe pracy z kilkoma związkami zawodowymi. Na mocy tych umów przedsiębiorstwo było zobowiązane do wpłacania określonej kwoty do funduszy emerytalnych i funduszy świadczeń za każdą przepracowaną przez pracowników godzinę w poszczególnych grupach stanowisk. W ramach umowy ugodowej Phillip Franklin, prezes spółki, przyznał, że nakazał pracownikom zaniżanie godzin pracy poprzez fałszowanie kart czasu pracy i podawanie fałszywych informacji związkowym funduszom emerytalnym i funduszom świadczeń. Nakazał również pracownikom administracyjnym, aby informowali fundusze emerytalne i fundusze świadczeń socjalnych, że pracownicy związkowi nigdy nie przepracowali więcej niż czterdzieści godzin tygodniowo, niezależnie od tego, ile godzin faktycznie przepracowali.

Pracownicy, którzy przepracowali więcej niż czterdzieści godzin tygodniowo, otrzymywali albo wynagrodzenie za nadgodziny na osobnej karcie płac bez wynagrodzenia za nadgodziny, albo wynagrodzenie za dodatkowe godziny pracy według zwykłej stawki godzinowej na karcie płac, która była oznaczona jako “inne wynagrodzenie”.

Według amerykańskiego biura prokuratora w Minnesocie, od stycznia do grudnia 2006 r. Phillip Franklin uniknął zapłaty co najmniej 190.000 dolarów należnych funduszom emerytalnym i funduszom świadczeń socjalnych.

“Wyrok ten pokazuje, że Departament Pracy jest zaangażowany w zapewnienie sprawiedliwości dla tych, którzy okradają swoich pracowników”, powiedział James Purcell, p.o. dyrektora regionalnego amerykańskiego Departamentu Bezpieczeństwa Pracowników Laboratorium Administracji Kansas City Regional Office.

W przypadku pracowników ochrony w stanie Illinois, pozwani otrzymali stały zakaz naruszania FLSA w przyszłości, wraz z grzywnami. W Solis v. International Detective & Protective Services (N.D. Ill. 24 maja 2011), Departament Pracy oskarżył właścicieli firmy o błędne zakwalifikowanie pięćdziesięciu siedmiu ochroniarzy jako niezależnych wykonawców w celu uniknięcia płacenia nadgodzin.

“Pracodawca nie może błędnie klasyfikować swoich pracowników jako niezależnych wykonawców, aby uniknąć płacenia im wymaganych wynagrodzeń w ramach FLSA”, powiedział Thomas Gauza, dyrektor okręgowy Departamentu Pracy USA Wage and Hour Division w Chicago. “Departament Pracy jest zaangażowany w zapewnienie, że wszyscy pracownicy otrzymają swoje słusznie zarobione wynagrodzenia, a rozstrzygnięcie tego pozwu pokazuje, że wykorzystamy wszystkie dostępne narzędzia egzekwowania prawa w celu ochrony pracowników przed wyzyskiem i zapewnienia zgodności z prawem”.

W swoim orzeczeniu sędzia Virginia M. Kendall zauważyła, że oskarżeni próbowali nieprawidłowo scharakteryzować strażników jako niezależnych wykonawców poprzez umowę o pracę. “Taki wysiłek w celu uniknięcia odpowiedzialności w ramach FLSA za wypłatę premii za nadgodziny jest nieskuteczny”, napisała sędzia w swoim orzeczeniu. “Oskarżeni naruszyli przepisy FLSA i w związku z tym są odpowiedzialni za niezapłacone wynagrodzenie za nadgodziny”.

W sprawie dotyczącej portorykańskiego domu opieki, Wydział Płac i Godzin nakazał firmie i jednemu z jej funkcjonariuszy zapłacić prawie 20.000 dolarów zaległych wynagrodzeń i odsetek za naruszenia FLSA. Drugi raz funkcjonariusz, Elba Garcia Hernandez, był przedmiotem dochodzenia FLSA. Osobno, Departament Pracy USA ocenił oskarżonych na 1.540 dolarów w karach cywilnych pieniędzy za umyślne i powtarzające się naruszenia. Według Departamentu Pracy, jeśli oskarżeni nie dokonają płatności, sąd wyznaczy syndyka masy upadłościowej, który będzie uprawniony do zajęcia i likwidacji ich majątku w celu wykonania nakazu.

Wraz z wypłatą zaległych wynagrodzeń i odsetek, wyrok w sprawie wyrażenia zgody zakazuje pozwanym naruszania przepisów FLSA w przyszłości.

Dochodzenia i kary FLSA

Kiedy pracownicy kwalifikują się do pracy w godzinach nadliczbowych, muszą otrzymywać przynajmniej półtora raza swoją stałą stawkę wynagrodzenia za czas, który przepracowali ponad czterdzieści godzin w tygodniu. Ale ustalenie, kto kwalifikuje się do pracy w godzinach nadliczbowych, a kto jest zwolniony, może być trudne, a pracodawcy często mają kłopoty.

Wydział Płac i Godzin Departamentu Pracy prowadzi dochodzenia w sprawie domniemanych naruszeń FLSA. Jeżeli w wyniku takiego dochodzenia Departament Pracy stwierdzi, że przedsiębiorstwo nie przestrzega przepisów FLSA, istnieje kilka sposobów na odzyskanie zaległych wynagrodzeń pracowników:

  • Nadzór nad wypłatą zaległych wynagrodzeń może sprawować Wydział Płac i Godzin.
  • Sekretarz Pracy może wnieść powództwo o zwrot wynagrodzenia oraz o taką samą kwotę, jak odszkodowanie umowne.
  • Pracownik może wystąpić z powództwem prywatnym o zwrot kosztów oraz o odszkodowanie w takiej samej wysokości jak odszkodowanie umowne, a także o honorarium adwokackie i koszty sądowe.
  • Sekretarz Pracy może uzyskać nakaz powstrzymania każdej osoby od naruszania przepisów FLSA, w tym bezprawnego wstrzymania wypłaty odpowiedniej płacy minimalnej i wynagrodzenia za nadgodziny.

Jeśli chodzi o odzyskanie zaległego wynagrodzenia, obowiązuje dwuletni okres przedawnienia, z wyjątkiem przypadku umyślnego naruszenia, gdzie okres przedawnienia wynosi trzy lata. W przypadku stwierdzenia umyślnego naruszenia FLSA przez pracodawcę, może on również zostać pociągnięty do odpowiedzialności karnej i zostać ukarany grzywną w wysokości do 10.000 dolarów. W przypadku drugiego wyroku skazującego, pracodawcy mogą być narażeni na karę więzienia.

Pozostawanie poza zasięgiem problemów FLSA

Aby uniknąć kłopotów, pracodawcy powinni robić, co następuje, aby upewnić się, że płacą pracownikom właściwie:

Właściwa klasyfikacja pracowników – Ustalenie, kto kwalifikuje się do pracy w nadgodzinach nie zawsze jest proste. W sprawie International Detective & Protective Services, sędzia Kendall wskazał na kilka czynników, które pracodawcy muszą wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji, czy pracownicy są pracownikami czy niezależnymi wykonawcami, w tym: kontrolę nad sposobem i metodą pracy pracowników, możliwości zysku lub straty, inwestycje w sprzęt, specjalne umiejętności pracowników, trwałość relacji oraz to, czy usługi świadczone przez pracowników są integralną częścią przedsiębiorstwa.

Znać prawa stanowe – Oprócz praw federalnych, niektóre stany posiadają również szerokie definicje tego, kto kwalifikuje się jako pracodawca na podstawie stanowych praw dotyczących płac i godzin. Może to zwiększyć odpowiedzialność na poziomie stanowym. Na przykład, zgodnie z prawem New Jersey’s Wage and Hour Law, “pracodawcą jest każda osoba fizyczna, spółka, stowarzyszenie, korporacja lub każda osoba lub grupa osób działająca bezpośrednio lub pośrednio w interesie pracodawcy w stosunku do pracownika”. Pracodawcy powinni skonsultować się z radcą prawnym, aby zrozumieć, kto może być odpowiedzialny za wykroczenia związane z nadgodzinami, tak aby mogli odpowiednio zaplanować.

Przegląd praktyk związanych z płacami i klasyfikacją stanowisk – Pracodawcy powinni okresowo sprawdzać, jak pracownicy śledzą swoje godziny pracy. Zmieniają się przepisy prawa, klasyfikacje stanowisk są poprawiane, a nowa technologia może ułatwić ten proces i zmniejszyć podatność na błędy.

Przeprowadzanie audytów – Oprócz wdrażania solidnej polityki dotyczącej nadgodzin i czasu pracy, spółki powinny również rutynowo przeprowadzać audyty. Kontrola wyrywkowa w jednym miejscu lub dziale może ujawnić, że pracownicy nie śledzą prawidłowo godzin pracy lub że kierownicy nie przestrzegają ustalonych procedur.

Bądź szczególnie ostrożny z pracownikami związkowymi – W sklepach związkowych liczba godzin, które pracownicy przepracowują, jest nie tylko odzwierciedlona w ich wypłatach, ale może również liczyć się ze składkami do funduszy emerytalnych i świadczeń. Podobnie jak w przypadku Franklin Drywall, pracodawcy mogą mieć jeszcze większe kłopoty, kiedy wymieniają te fundusze. Jeśli masz pracowników związkowych, zwróć szczególną uwagę na to, jak śledzone są godziny pracy tych pracowników.

Kierownictwo i oficerowie włożyli wiele wysiłku w swoją działalność. Powinni mieć pewność, że spędzają część swojego czasu, upewniając się, że nadgodziny i listy płac są prawidłowo zarządzane; w przeciwnym razie mogą skończyć się płaceniem kar i spędzaniem czasu w więzieniu.

Artykuły pokrewne:

  • Przeglądając Standardy Nadgodzin powinny być jednym z Twoich Rozwiązań
  • Firmy amerykańskie doświadczające nowej fali sporów sądowych, oczekują więcej