Praktyka adresowa GASB Kwestie związane ze standardami emerytalnymi

Nowe wytyczne wydane przez Rządową Radę Standardów Rachunkowości (GASB) w dniu 11 kwietnia dotyczą kwestii praktycznych, które pojawiły się w trakcie wdrażania standardów rachunkowości emerytalnej i sprawozdawczości finansowej dla władz państwowych i lokalnych.

Oświadczenie GASB nr 82, Kwestie dotyczące emerytur , wyjaśnia lub zmienia powiązane obszary trzech istniejących standardów:

,

  • Sprawozdanie nr 67, Sprawozdawczość finansowa dotycząca planów emerytalnych
  • Sprawozdanie nr 68, Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dotycząca emerytur
  • Sprawozdanie nr 73 Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa dotycząca emerytur i powiązanych aktywów, które nie są objęte zakresem sprawozdania GASB Sprawozdanie nr 68

Konkretne kwestie związane z praktyczną stroną oświadczenia nr 82 są następujące:

  • Przedstawienie środków związanych z płacami w wymaganych informacjach uzupełniających.
  • Wybór założeń i traktowanie odstępstw od wytycznych zawartych w Aktuarialnych Standardach Praktyki dla celów sprawozdawczości finansowej.
  • Klasyfikacja płatności dokonywanych przez pracodawców w celu spełnienia wymogów dotyczących składek członkowskich programu.

Oto co się zmieniło:

Przedstawienie środków związanych z płacami w wymaganych informacjach uzupełniających. Nowe wytyczne zmieniają oświadczenie nr 67 i oświadczenie nr 68 w celu wprowadzenia wymogu prezentacji listy płac objętych ubezpieczeniem, zdefiniowanej jako lista płac, na której oparte są składki na program emerytalny, oraz wskaźników, które wykorzystują tę miarę. Oświadczenie nr 67 i Oświadczenie nr 68 zawierały wcześniej wymóg przedstawienia listy płac pracowników objętych ubezpieczeniem, czyli listy płac pracowników, którym zapewnia się świadczenia emerytalne w ramach programu emerytalnego, oraz wskaźników, które wykorzystują tę miarę w zestawieniach wymaganych informacji uzupełniających.

Wybór założeń. Nowe wytyczne wyjaśniają, że odchylenie , tak jak termin ten jest stosowany w Standardach Praktyki Aktuarialnej wydanych przez Radę Standardów Rachunkowości, od wytycznych zawartych w Standardzie Praktyki Aktuarialnej nie jest uważane za zgodne z wymogami Oświadczenia nr 67, Oświadczenia nr 68 lub Oświadczenia nr 73 w zakresie wyboru założeń wykorzystywanych do określenia całkowitych zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalnych i rentowych oraz związanych z nimi miar.

Klasyfikacja składek członkowskich opłacanych przez pracodawcę. Nowe wytyczne wyjaśniają, że płatności dokonywane przez pracodawcę w celu spełnienia wymogów dotyczących składek, które zgodnie z warunkami programu emerytalnego są określane jako «wymogi dotyczące składek członkowskich programu», powinny być klasyfikowane jako «składki członkowskie programu» dla celów sprawozdania nr 67 oraz jako «składki pracownicze» dla celów sprawozdania nr 68. Stwierdza się w nim również, że koszty i wydatki pracodawcy na te kwoty powinny być ujmowane w okresie, za który składki są ustalane i klasyfikowane w taki sam sposób, w jaki pracodawca klasyfikuje podobne wynagrodzenie inne niż emerytury (na przykład jako wynagrodzenia lub świadczenia dodatkowe).

Wymogi zawarte w Sprawozdaniu nr 82 obowiązują zasadniczo dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 czerwca 2016 r., przy czym zachęca się do ich wcześniejszego stosowania. Dodatkowe informacje dotyczące terminów wdrożenia są dostępne w dokumencie.

Artykuły pokrewne:

Nowe standardy emerytalne GASB są już dostępne
.
GASB wydaje nowe standardy dotyczące sprawozdawczości w zakresie świadczeń emerytalnych

.