Prognoza IRS na rok 2014 Roszczenia z tytułu ulgi w podatku dochodowym od osób prawnych

W zeszłym tygodniu IRS poinformował, że wysyła listy do niektórych podatników, którzy mogą nie być uprawnieni do części lub całości ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych, która została określona w zeznaniu podatkowym za rok 2014.

Podatnicy, którzy zdaniem IRS zgłosili wątpliwe roszczenia EITC, mogą otrzymać list 5621, list 5621-A, lub oba, zgodnie z ostrzeżeniem wysłanym do przygotowawców podatkowych w dniu 29 grudnia 2015 roku.

W piśmie 5621 podatnik proszony jest o dokonanie przeglądu zeznania podatkowego w celu ustalenia, czy dzieci, z których każde ubiega się o kredyt, spełniały wszystkie przepisy dotyczące dzieci kwalifikujących się do otrzymania kredytu. W odniesieniu do każdego dziecka, które podatnik wymienił w zeznaniu podatkowym w celu ubiegania się o kredyt, muszą być spełnione następujące warunki:

  • Dziecko jest spokrewnione z podatnikiem.
  • Dziecko spełniło wymóg wieku.
  • Dziecko mieszkało z podatnikiem.

Pismo wyjaśnia bardziej szczegółowo wymogi EITC, a także wyjaśnia kolejne kroki dla odbiorcy i dostarcza dodatkowych informacji.

List 5621-A zwraca się do podatnika z prośbą o sprawdzenie jego zeznania podatkowego w celu ustalenia, czy wszystkie dochody i wydatki zgłoszone z tytułu samozatrudnienia na liście C lub liście C-EZ są kompletne i prawidłowe.

Aby zgłosić dochód z samozatrudnienia jako dochód uzyskany dla EITC, należy prowadzić działalność handlową lub gospodarczą z motywem zysku lub otrzymać podlegającą opodatkowaniu rekompensatę za wykonywanie usług w niepełnym wymiarze godzin oraz zgłosić wszystkie swoje dochody i wydatki, â" pismo stwierdza.

W piśmie 5621-A opisano bardziej szczegółowo wymogi dotyczące sprawozdawczości, a także zawarto w nim kolejne kroki i dodatkowe informacje.

âIf your client(s) receive a letter, they should review their 2014 tax return for accuracy and, if needed, file an amended tax return to make the necessary corrections,â" the IRS told tax prepars in the alert.