Ramowe zasady badania sprawozdań finansowych do celów specjalnych – Część 9: Wyraźny standard badania sprawozdań finansowych

Przeczytaj więcej z Larry’ego Perry’ego tutaj i w archiwum Today’s World of Audits.

AU-C Section 800, Special Considerations-Audits of Financial Statements Prepared in Accordance with Special Purpose Frameworks (SPF) , establishes the guidelines for audits of financial statements prepared using SPFs. Ramy określone w standardzie obejmują: (mikstogram__1), (mikstogram__1)

 • Środki pieniężne (oraz środki pieniężne zmodyfikowane)
 • Podatek dochodowy
 • Regulacyjne
 • Umowny
 • Inne kompleksowe zasady rachunkowości

SAS nr 127, Omnibus Statement on Auditing Standards, dodał ramy sprawozdawczości finansowej AICPA dla małych i średnich podmiotów (FRF dla MŚP) do AU-C 800, o którym mowa powyżej.

Proces audytu SPF

Zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami badania sprawozdań finansowych mającymi zastosowanie do wszystkich ram sprawozdawczości finansowej (FRF), AU-C 800 zajmuje się szczególnymi kwestiami, które się z tym wiążą:

 • Akceptacja i kontynuacja zaangażowania
 • Planowanie i wykonanie zaangażowania
 • Sprawozdawczość na temat zaangażowania

Materiał ten przedstawi praktyczne, chronologiczne podejście do przeprowadzania małych badań sprawozdań finansowych sporządzanych z wykorzystaniem FMP. Na początek omówione zostaną krótko szczególne względy przedstawione w AU-C 800.

Ocena FRF

Wśród pierwszych obowiązków biegłego rewidenta w zakresie przyjęcia lub kontynuowania zlecenia znajduje się wymóg oceny stosowności i zasadności FRF (AU-C 210, Warunki zlecenia ). AU-C 800 wymaga w szczególności od biegłego rewidenta sprawozdań finansowych specjalnego przeznaczenia, aby zrozumiał, co następuje:

,

 • Cel lub zastosowanie sprawozdania finansowego
 • Znani użytkownicy, którzy mogą polegać na tych stwierdzeniach
 • Proces zarządzania w celu ustalenia, czy FRF jest dopuszczalny

Kierownictwo MŚP często wybiera FRF w oparciu o względy czasowe i kosztowe, takie jak czas wymagany do sporządzenia sprawozdania finansowego i przypisów oraz związane z tym koszty audytu. Chociaż takie kryteria wyboru są oczywiście ostrożne przy podejmowaniu decyzji przez kierownictwo, nie zawsze mogą prowadzić do wyboru najbardziej odpowiedniego i rozsądnego FRF dla wszystkich jednostek sprawozdawczych.

Wybór ram uczciwej prezentacji

Dla wszystkich zbadanych sprawozdań finansowych wymagane są rzetelne ramy prezentacji. Among the definitions in AU-C 200.14, a fair presentation framework is referred to as one that complies with a framework’s requirements and provides all additional disclosures necessary to achieve a fair presentation of the financial statements. W niezwykle rzadkich okolicznościach rzetelna prezentacja może również wymagać odejścia od wymogu określonego w mającym zastosowanie FRF.

Wybór właściwego FRF, który będzie również stanowił ramy uczciwej prezentacji, będzie wykraczał poza kwestie czasu i kosztów. Biorąc pod uwagę fakty i okoliczności związane z każdym zleceniem badania sprawozdań finansowych, stosownym RFF powinno być takie, które odpowiednio i racjonalnie przedstawia sytuację finansową i wyniki działalności jednostki oraz spełnia potrzeby użytkowników sprawozdań finansowych.

Niektóre pytania, jakie może zadać kierownictwo jednostki sprawozdawczej i jej biegli rewidenci przy wyborze właściwego FRF, który będzie stanowił ramy rzetelnej prezentacji, to m.in:

 • Czy sprawozdania finansowe oparte na GAAP są wymagane przez użytkowników?
 • Czy branża, w której działa jednostka, wymaga skomplikowanych wytycznych księgowych, które nie są zawarte w zasadach niestosowanych w GAAP?
 • Czy stosowany obecnie przez jednostkę FRF odpowiada potrzebom użytkowników sprawozdań finansowych, czy też bardziej odpowiednie byłyby inne ramy?
 • Czy istnieją dodatkowe powody praktyczne, które mają wpływ na decyzję o zastosowaniu innej kompleksowej podstawy rachunkowości, takiej jak gotówka, podatek dochodowy lub FRF dla MŚP?

Zanim zaczniemy omawiać konkretne procedury audytowe dla SPF, następny artykuł w tej serii przedstawi kilka szczególnych uwag od AU-C 800 związanych z planowaniem, wykonywaniem i raportowaniem takich zleceń.

Przypominam, że mój bezpłatny jednogodzinny webcast prezentujący przegląd FRF dla MŚP odbędzie się 25 lutego 2014 r.; na webinar można się zarejestrować tutaj.