Ramy czasowe ustanowione dla roszczeń wobec IRS

Ustawa o ulgach podatkowych i zatrudnieniu (TCJA) dała osobom fizycznym i przedsiębiorcom dodatkowe 15 miesięcy na złożenie wniosku administracyjnego lub wszczęcie postępowania cywilnego o bezprawne nałożenie lub zajęcie przeciwko IRS.

Opłata pobierana przez IRS pozwala agencji na prawne zajęcie i sprzedaż nieruchomości – w tym wynagrodzeń, środków na rachunkach bankowych lub innych rachunkach finansowych, pojazdów, nieruchomości i innych dóbr osobistych – w celu zaspokojenia długu podatkowego. Prawo wydłuża termin na złożenie roszczenia lub pozwu z dziewięciu miesięcy do dwóch lat.

Zgodnie z oświadczeniem IRS, jeżeli roszczenie administracyjne o zwrot nieruchomości zostanie wniesione w ciągu dwóch lat, dwuletni okres na wniesienie pozwu ulega przedłużeniu o 12 miesięcy od daty wniesienia pozwu lub o 6 miesięcy od dnia nieuwzględnienia roszczenia, w zależności od tego, który z tych okresów jest krótszy. Zmiana prawa ma zastosowanie do opłat wniesionych po 22 grudnia 2017 r. i w tym dniu lub przed tą datą, jeżeli poprzedni okres dziewięciu miesięcy jeszcze nie upłynął.

Terminy zaczynają biec od momentu, gdy IRS sprzedał już pobraną przez siebie nieruchomość. Nie ma limitu czasowego dla roszczeń administracyjnych, jeśli agencja nadal posiada nieruchomość.

Podatnicy nie mogą składać wniosków o niesłuszne prawo lub pozwy, ponieważ prawo to ma zastosowanie tylko do tych osób, które nie są podatnikami. Co to znaczy? Zgodnie z IRS, roszczenia z tytułu bezprawnych opłat dotyczą sytuacji, w których osoba lub przedsiębiorstwo utrzymuje, że nieruchomość albo do nich należy, albo że ma wobec niej roszczenie nadrzędne, którego IRS nie uznaje.

Jeśli ktokolwiek otrzyma «Ostateczne zawiadomienie o zamiarze zapłaty Levy i zawiadomienie o prawie do przesłuchania», IRS zaleca natychmiastowe wezwanie do agencji, aby można było dokonać ustaleń w celu uregulowania należności. Oczywiście, oznacza to, że IRS nie dokona opłaty.

IRS zaleca również, aby każdy, kto otrzymuje opłatę za swoich pracowników, sprzedawców, klientów lub inne osoby trzecie, przestrzegał tej opłaty. Nieuczynienie tego może oznaczać, że odbiorca opłaty może stanąć w obliczu osobistej odpowiedzialności.

Jeśli agencja stwierdzi, że źle pobrała opłatę za nieruchomość, zwróci jedną z następujących rzeczy: nieruchomość, kwotę równą kwocie pobranej lub kwotę równą kwocie otrzymanej ze sprzedaży nieruchomości.

W celu złożenia nieprawidłowego wniosku o nałożenie opłaty administracyjnej należy zwrócić się do Grupy Doradczej IRS w sprawie obszaru, w którym opłata została nałożona. Biura Grupy Doradczej można znaleźć w Publikacji 4235.

Publikacja 4528 zawiera dodatkowe informacje na temat niesłusznych roszczeń z tytułu opłat wyrównawczych, w tym jakie informacje powinny być zawarte w piśmie do IRS.

W przypadku odrzucenia bezprawnego roszczenia o zapłatę, odwołanie można złożyć za pośrednictwem programu IRS Collection Appeals Program. Informacje dostępne są w Publikacji 1660.