RMSR i FASB zgadzają się co do podejścia do rachunkowości leasingu

W dniu 13 czerwca 2012 r. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) i Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (RMSR) uzgodniły podejście do księgowania kosztów leasingu w ramach projektu polegającego na aktualizacji rachunkowości leasingu w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) i ogólnie przyjętych zasadach rachunkowości w USA (US GAAP).

Zarządy podjęły się realizacji projektu leasingowego w odpowiedzi na powszechną obawę, że wiele zobowiązań leasingowych nie jest obecnie ujmowanych w bilansie, a bieżące rozliczanie transakcji leasingowych nie odzwierciedla ekonomiki wszystkich transakcji leasingowych. Dotychczasowe decyzje dotyczące projektu leasingowego mają charakter wstępny. Zarząd planuje wydać wspólny projekt ekspozycji w czwartym kwartale tego roku.

Rady wcześniej uzgodniły, że leasing powinien być ujmowany w bilansie, ale nadal omawiały klasyfikację i strukturę kosztów w rachunku zysków i strat. W podjętej dziś decyzji rady zdecydowały o zastosowaniu podejścia, zgodnie z którym niektóre umowy leasingowe byłyby rozliczane przy zastosowaniu podejścia podobnego do tego, które zaproponowano w projekcie budżetu na 2010 r., a niektóre umowy leasingowe byłyby rozliczane przy zastosowaniu podejścia skutkującego powstaniem kosztów leasingu liniowego.

«Rady uważnie przeanalizowały różne opinie zainteresowanych stron na temat tego, czy profil rachunku zysków i strat wszystkich umów leasingu powinien być taki sam. W sumie zdecydowaliśmy, że umowy leasingowe, które przenoszą stosunkowo niewielki procent okresu użytkowania lub wartości przedmiotu leasingu, powinny być ujmowane równomiernie w całym okresie leasingu», powiedział prezes FASB Leslie F. Seidman.

Skomentował to Hans Hoogervorst, przewodniczący RMSR: «Zarządy osiągnęły porozumienie w sprawie proponowanego podejścia do ujęcia leasingu w bilansie w okresie jednego roku. Opublikujemy nasze propozycje do publicznego komentarza, aby zakończyć ten ważny projekt konwergencji w 2013 r.».

Źródło: Informacja prasowa FASB