Sekcja 199A Odliczenie zdemistyfikowane

Niedawno IRS wydał rozp. § 1.199A-1-6, ostateczny regulamin dotyczący znacznie nagłośnionej sekcji 199A odliczenia.

Cofnijmy się na chwilę: Potrącenie z Sekcji 199A przysługuje spółce przelotowej, która jest firmą jednoosobową, spółką osobową, S-Corporation lub niektórymi funduszami powierniczymi i majątkowymi.

W ostatecznym przeglądzie, IRS stwierdza:

W ogóle. Niniejsza sekcja zawiera zasady operacyjne dotyczące obliczania sekcji 199A lit. a) kwalifikowanego odliczenia dochodu z działalności gospodarczej (sekcja 199A odliczenia) na mocy sekcji 199A Wewnętrznego Kodeksu Dochodów (Kodeksu). Sekcja ta odnosi się do zasad w §§1.199A-2 do 1.199A-6. Ten ustęp (a) zawiera przegląd tej sekcji. Litera (b) tej sekcji zawiera definicje, które mają zastosowanie dla celów sekcji 199A oraz od §§1.199A-1 do 1.199A-6. W lit. c) tej sekcji przedstawiono zasady obliczeniowe i przykłady dla osób fizycznych, których dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza kwoty progowej. W lit. d) tej sekcji przedstawiono zasady obliczeniowe i przykłady dotyczące osób fizycznych, których dochód podlegający opodatkowaniu nie przekracza kwoty progowej. W lit. e) tej sekcji przedstawiono specjalne zasady dla celów sekcji 199A oraz od §§1.199A-1 do §1.199A-6. Ta sekcja oraz §§1.199A-2 do 1.199A-6 nie mają zastosowania do celów obliczenia odliczenia w sekcji 199A lit. g) dla określonych spółdzielni rolniczych i ogrodniczych.

Przepisy te wchodzą w życie dla lat podatkowych kończących się po 8 lutego 2019 roku. Ostatni z nich można jednak stosować również przy obliczaniu odliczenia z § 199A w całości za rok podatkowy 2018.

Zapewne wszyscy powinniśmy wiedzieć, że odliczenie z sekcji 199A jest ograniczone do kwalifikowanego dochodu z działalności gospodarczej (QBI) niektórych firm. Na przykład, lekarze, prawnicy, księgowi i tym podobne są wykluczone z możliwości podjęcia go. Co więcej, pomija się tych, których skorygowany dochód brutto (AGI) jest powyżej pewnej kwoty.

Teraz musimy zdefiniować, czym jest QBI. Zgodnie z ostatecznym regulaminem:

kwalifikowany dochód z działalności gospodarczej (QBI) oznacza kwotę netto kwalifikowanych pozycji dochodu, zysku, odliczenia i straty w odniesieniu do każdej transakcji lub działalności (lub zagregowanej transakcji lub działalności) określonej zgodnie z zasadami określonymi w §1.199A-3(b).

1.199A-1(b)(6)(6) Składnik QBI oznacza kwotę określoną zgodnie z lit. d) ppkt 2 niniejszej sekcji. (tiksag__14) (tiksag__1)

Odliczenie jest określane dla osób fizycznych, których dochód podlegający opodatkowaniu za rok, który nie przekracza kwoty progowej, poprzez dodanie 20 procent całkowitej kwoty QBI (włączając udział osoby fizycznej w QBI z odpowiedniego przejścia). za pośrednictwem podmiotu ((RPE)) i QBI przypisanego do wyspecjalizowanej działalności usługowej lub przedsiębiorstwa ((SSTB)) oraz 20 procent łącznej kwoty dywidend z tytułu inwestycji kwalifikowanych w nieruchomości (REIT) i dochodów z tytułu partnerstwa publiczno-prywatnego (PTP) (w tym udział jednostki w dywidendach kwalifikowanych REIT i w dochodach kwalifikowanych PTP z RPE oraz w dochodach kwalifikowanych PTP przypisanych do SSTB).

Suma ta jest następnie porównywana z 20 procentami kwoty, o którą dochód podlegający opodatkowaniu osoby fizycznej przekracza zysk kapitałowy netto. Im niższa z tych dwóch kwot, tym mniejsze jest odliczenie.

Przepisy stanowią, że komponent QBI składa się z:

… Składnik QBI jest sumą kwot określonych w niniejszym punkcie d)(2)(iv)(A) dla każdej transakcji lub przedsięwzięcia (lub zagregowanej transakcji lub przedsięwzięcia). Dla każdej transakcji lub przedsięwzięcia (lub zagregowanej transakcji lub przedsięwzięcia) (w tym transakcji lub przedsięwzięć realizowanych za pośrednictwem RPW) jednostka musi określić mniejszą z następujących wartości: –

.

1.199A-1(d)(2)(iv)(A)(1)(1) 20 procent QBI dla tego handlu lub działalności (lub zagregowanego handlu lub działalności); lub

1.199A-1(d)(2)(iv)(A)(2)(2) Większe of-

1.199A-1(d)(2)(iv)(A)(2)(i)(i) 50 procent wynagrodzenia W-2 w odniesieniu do tego handlu lub działalności (lub handlu lub działalności połączonej); lub

1.199A-1(d)(2)(iv)(A)(2)(ii)(ii) Suma 25 procent wynagrodzenia W-2 w odniesieniu do tej branży lub przedsiębiorstwa (lub zagregowanej branży lub przedsiębiorstwa) plus 2,5 procent UBIA majątku kwalifikowanego w odniesieniu do tej branży lub przedsiębiorstwa (lub zagregowanej branży lub przedsiębiorstwa).

Zasadniczo, Sekcja 199A przewiduje odliczenie do 20 procent dochodu z krajowej działalności gospodarczej prowadzonej w formie jednoosobowej działalności gospodarczej lub poprzez spółkę osobową, korporację S, powierniczą lub majątkową. Mogą to być osoby fizyczne oraz niektóre nieruchomości i fundusze powiernicze.

Jednakże odliczenie z sekcji 199A nie jest dostępne dla dochodów z wynagrodzeń lub dochodów z działalności gospodarczej uzyskiwanych za pośrednictwem spółki C (zgodnie z definicją w sekcji 1361 lit. a) pkt 2). W przypadku podatników, których dochód podlegający opodatkowaniu przekracza ustawowo określoną kwotę (kwotę progową), sekcja 199A może ograniczyć odliczenie w oparciu o (i) rodzaj działalności handlowej lub gospodarczej prowadzonej przez podatnika, (ii) kwotę wynagrodzeń W-2 wypłacanych w związku z działalnością handlową lub gospodarczą (wynagrodzenia W-2) lub (iii) UBIA w odniesieniu do kwalifikowanej własności przeznaczonej do wykorzystania w działalności handlowej lub gospodarczej (UBIA w odniesieniu do kwalifikowanej własności). Te ustawowe ograniczenia podlegają zasadom stopniowego wprowadzania w oparciu o dochód podlegający opodatkowaniu powyżej kwoty progowej.

Sekcja 199A zezwala również osobom fizycznym oraz niektórym funduszom powierniczym i nieruchomościom (ale nie korporacjom) na odliczenie do 20 procent ich łącznej kwoty kwalifikowanych dywidend od REIT i kwalifikowanych dochodów PTP, w tym kwalifikowanych dywidend od REIT i kwalifikowanych dochodów PTP uzyskiwanych za pośrednictwem podmiotów typu “pass-through”. Składnik ten nie jest ograniczony przez wynagrodzenia W-2 lub UBIA kwalifikowanego majątku.

Odliczenie z tytułu sekcji 199A stanowi niższą z następujących kwot: (1) suma połączonych kwot opisanych w dwóch poprzednich ustępach lub (2) kwota równa 20 % nadwyżki (jeśli występuje) dochodu do opodatkowania podatnika za rok podatkowy nad dochodem kapitałowym netto podatnika za rok podatkowy.

Ponadto Sekcja 199A lit. g), zmieniona ustawą z 2018 r. obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r., stanowi, że określone spółdzielnie rolnicze lub ogrodnicze mogą ubiegać się o specjalne odliczenie na poziomie podmiotu, które jest zasadniczo podobne do odliczenia od krajowej działalności produkcyjnej na podstawie dawnej Sekcji 199. Departament Skarbu i MRS zamierzają wydać w przyszłości zawiadomienie opisujące proponowane zasady stosowania Sekcji 199A do określonych spółdzielni rolniczych i ogrodniczych oraz ich patronów.