Testy na utratę wartości firmy stały się łatwiejsze.

W styczniu Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała nowe wytyczne, które upraszczają test na utratę wartości firmy.

Aktualizacja standardów rachunkowości (ASU) nr 2017-04, Wartości niematerialne – dobra wola i inne (Temat 350): Uproszczenie testu na utratę wartości firmy , eliminuje krok 2 z ilościowego testu na utratę wartości firmy. Przed przyjęciem tego ASU, istnieje kilka kwestii, które jednostka powinna rozważyć.

Zgodnie z nowymi wytycznymi, jednostki ustalają kwotę utraty wartości firmy poprzez porównanie wartości godziwej jednostki sprawozdawczej z jej wartością bilansową (co zgodnie z poprzednimi wytycznymi stanowiło krok 1 testu na utratę wartości firmy). Jeśli wartość bilansowa przekracza wartość godziwą, różnica ta jest ujmowana jako odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości firmy. Strata ta jest jednak ograniczona do łącznej kwoty wartości firmy, która jest przypisana do danego ośrodka sprawozdawczego.Jednostka nie może dokonać odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości, który przekracza kwotę wartości firmy w jednostce sprawozdawczej.

Zgodnie z poprzednimi wytycznymi, jeżeli jednostka nie spełniła wymogów etapu 1 testu na utratę wartości, nie musiało to oznaczać, że jednostka dokonała odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w ramach etapu 2. Jednakże, zgodnie z nowymi wytycznymi, niepowodzenie tego testu zawsze prowadzi do utraty wartości. W rezultacie, zgodnie z nowymi wytycznymi, liczba odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości wartości firmy prawdopodobnie wzrośnie. Jednostki w tym scenariuszu mogą również podlegać śródrocznemu testowi na utratę wartości w okresie, w którym został przyjęty, ponieważ istnieje wskaźnik utraty wartości.

RMSR nr 2017-04 eliminuje również ocenę jakościową wartości firmy w przypadku jednostek sprawozdawczych o zerowej lub ujemnej wartości bilansowej. W rezultacie, wszystkie jednostki sprawozdawcze stosują ten sam jednostopniowy model utraty wartości.W przypadku jednostek sprawozdawczych o zerowej lub ujemnej wartości bilansowej nie będą dokonywane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości firmy. Jeżeli jednak jednostka posiada ośrodek sprawozdawczy o zerowej lub ujemnej wartości bilansowej, jest zobowiązana do ujawnienia tego faktu wraz z saldem wartości firmy, które zostało do niego przypisane.

FASB zauważyła, że jednostopniowy model utraty wartości może prowadzić do tego, że niektóre jednostki sprawozdawcze nie rozpoznają utraty wartości firmy, która może być postrzegana jako utrata wartości (np. jednostki o zerowej lub ujemnej wartości bilansowej).Alternatywnie, model ten może również prowadzić do tego, że niektóre ośrodki sprawozdawcze uznają utratę wartości wartości firmy za utratę wartości aktywów innych niż wartość firmy, które należą do danego ośrodka sprawozdawczego.

Jak większość standardów, ASU ma różne daty wejścia w życie dla podmiotów publicznych i prywatnych.Standard zawiera specjalne przepisy przejściowe dla przedsiębiorstw prywatnych w oparciu o to, czy zostały przyjęte alternatywne rozwiązania w zakresie rachunkowości.FASB przewiduje, że wytyczne zawarte w ASU nr 2017-04 zostaną szybko wdrożone, jednak podmioty mogą chcieć dokładnie rozważyć termin wdrożenia standardu.

Jednostka, która jest zobowiązana do przeprowadzenia Etapu 2 testu na utratę wartości, może być skłonna do wcześniejszego przyjęcia wytycznych zawartych w ASU nr 2017-04. Powinna ona jednak dokładnie rozważyć skutki przyjęcia ASU nr 2016-13, Financial Instruments-Credit Losses (Temat 326): Measurement of Credit Losses on Financial Instruments , prior to determine if it will adopt ASU No. 2017-04 early.

FASB dostosowała daty wejścia w życie tych dwóch standardów, aby rozwiać obawy, że przyjęcie nowych wytycznych dotyczących wartości firmy przed wprowadzeniem standardu dotyczącego strat kredytowych może skutkować podwójnym naliczeniem odpisu z tytułu utraty wartości. Ponieważ jednostka porównuje obecnie wartość godziwą i wartość bilansową jednostki sprawozdawczej jako całości, może ona dokonać odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości firmy, który odnosi się do spadku wartości godziwej aktywów innych niż wartość firmy w jednostce sprawozdawczej, w tym do bieżącej oczekiwanej straty kredytowej z tytułu pożyczki. Jednostka może być również zobowiązana do dokonania odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości pożyczki po przyjęciu ASU nr 2016-13.

Temat SAB 11.M (wcześniej znany jako SAB 74) wymaga, aby podmiot zarejestrowany w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ujawnił wpływ, jaki numer ASU 2017-04 ma na sprawozdanie finansowe po jego przyjęciu. Jeżeli rejestrujący nie wie lub nie może racjonalnie oszacować wpływu, jaki ASU nr 2017-04 będzie miało na jego sprawozdania finansowe, musi on również rozważyć podanie następujących informacji jakościowych:

  • Jeśli zostanie to ustalone, należy opisać wpływ zasad (polityki) rachunkowości, które jednostka spodziewa się zastosować.
  • Porównanie nowych zasad z aktualnymi zasadami stosowanymi przez jednostkę.
  • Status przyjęcia standardu rachunkowości przez jednostkę oraz kwestie dotyczące jego wdrożenia, które nie zostały jeszcze omówione.

Artykuły pokrewne:

FASB Eliminuje etap 2 testu na utratę wartości firmy
.
FASB wprowadza nowe standardy dotyczące strat kredytowych

.