Treasury Moves to Curb Aggressive Estate and Gift Tax Strategies

Departament Skarbu USA chce dokręcić śruby na zamożnych podatnikach, których strategie planowania podatkowego obniżają wartość podatkową przekazywanych przez nich aktywów, a co za tym idzie, obniżają podatki od nieruchomości lub darowizn.

«Korzystając z tej taktyki, niektórzy podatnicy lub ich nieruchomości będące w posiadaniu ściśle powiązanych przedsiębiorstw lub innych podmiotów mogą ostatecznie płacić mniej niż powinni w podatku od nieruchomości lub podatku od darowizn» – powiedział Mark Mazur, asystent sekretarza skarbu ds. polityki podatkowej, w ogłoszeniu o propozycji wydanym na początku sierpnia.

Proponowane regulacje «znacznie ograniczyłyby» możliwość stosowania takich strategii tylko po to, aby zmniejszyć podatki od nieruchomości i darowizn – powiedział Mazur.

Ze względu na to, co stwierdził jako «hojne kwoty zwolnienia», mniej niż 10.000 największych nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości i darowizn rocznie. Tylko transfery dokonywane przez osoby fizyczne lub ich majątek wyceniony na więcej niż 5,45 mln dolarów podlegają opodatkowaniu. Dla małżeństw, nie pobiera się podatku od pierwszych 10,9 milionów dolarów, które są przekazywane.

Projekty rozporządzeń odnoszą się do niektórych wygasających praw i ograniczeń w zakresie likwidacji przy określaniu wartości przenoszonych udziałów. Mają one wpływ na niektórych zbywców udziałów w spółkach kapitałowych i osobowych oraz są konieczne, aby zapobiec niedoszacowaniu wartości przeniesionych udziałów, jak stwierdzono we wniosku.

Proponowane rozporządzenia będą:

  • Zmienić sekcję 25.2701-2 Kodeksu Przepisów Federalnych, aby zająć się tym, co stanowi kontrolę nad spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) lub innym podmiotem lub porozumieniem, które nie jest korporacją, spółką osobową lub spółką komandytową.
  • Zmiana sekcji 25.2704-1 w celu uwzględnienia przeniesień na łożu śmierci, które skutkują wygaśnięciem prawa do likwidacji, oraz wyjaśnienie sposobu traktowania przeniesienia, które skutkuje powstaniem odsetek dla cesjonariusza.
  • Zmienić pkt 25.2704-2 w celu dopracowania definicji «właściwego ograniczenia» poprzez wyeliminowanie porównania z ograniczeniami likwidacyjnymi prawa państwowego.
  • Dodaje się sekcję 25.2704-3 w celu uwzględnienia ograniczeń dotyczących likwidacji indywidualnych udziałów w jednostce oraz skutków posiadania nieistotnych udziałów przez osoby niebędące członkami rodziny.
  • Należy wyjaśnić w sekcjach od 25.2704-1 do 25.2704-3, że sekcja 2704 ma zastosowanie do korporacji, spółek osobowych, LLC i innych jednostek i układów, które są jednostkami gospodarczymi w rozumieniu sekcji 301.7701-2(a), niezależnie od tego, czy dana jednostka lub układ jest krajowy czy zagraniczny, niezależnie od tego, w jaki sposób dana jednostka lub układ jest klasyfikowany dla innych federalnych celów podatkowych i niezależnie od tego, czy dana jednostka lub układ nie jest traktowany jako jednostka odrębna od jej właściciela dla innych federalnych celów podatkowych.

Komentarze w formie pisemnej i elektronicznej należy przekazywać do 2 listopada, czyli do momentu zakończenia okresu komentarzy. Przesłuchanie publiczne jest zaplanowane na 1 grudnia. Zarysy tematów, które będą omawiane podczas przesłuchania mają być przedstawione do 2 listopada.

Instrukcje dotyczące zgłaszania uwag można znaleźć tutaj.