Ujmowanie przychodów Przejście Grupy do kolejnego miesiąca

Grupa utworzona przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) i Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR), która będzie analizować kwestie wynikające z wdrożenia przez spółki nowego standardu rachunkowości w zakresie rozpoznawania przychodów, spotka się po raz pierwszy w lipcu.

We wtorek obie komisje normalizacyjne stwierdziły, że Wspólna Przejściowa Grupa ds. Uznawania Przychodów spotka się dwa razy w tym roku i cztery razy w 2015 roku. Pierwsze spotkanie zaplanowano na 18 lipca. Wszystkie spotkania będą miały charakter publiczny i będą prowadzone wspólnie przez wiceprzewodniczących FASB i IASB.

19-osobowa grupa ds. transformacji zasobów poinformuje FASB i IASB o potencjalnych problemach z wdrożeniem, które mogą pojawić się podczas wdrażania przez firmy i organizacje nowego, ujednoliconego standardu rozpoznawania przychodów, który został wydany 28 maja. Zapewni ona również zainteresowanym stronom możliwość zapoznania się z nową zasadą rachunkowości od innych podmiotów zaangażowanych we wdrożenie. Grupa nie będzie jednak wydawać wytycznych.

Nowa zasada standaryzuje sposób, w jaki firmy powinny ujmować przychody z umów z klientami w sprawozdaniach finansowych, zarówno zgodnie z amerykańskimi ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości (GAAP), jak i międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej (MSSF). Doprowadzi to również do lepszego ujawniania informacji o przychodach, zapewni wytyczne dotyczące transakcji takich jak modyfikacje umów, które nie były wcześniej szczegółowo omówione, a także poprawi wytyczne dotyczące umów wieloczęściowych.

Spółki stosujące MSSF będą zobowiązane do stosowania tego standardu dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się 1 stycznia 2017 roku lub później. Wcześniejsze zastosowanie jest dozwolone dla spółek stosujących MSSF.

Standard wejdzie w życie dla amerykańskich spółek publicznych w rocznych okresach sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2016 r., w tym w okresowych okresach sprawozdawczych. W przypadku spółek niepublicznych w Stanach Zjednoczonych standard wejdzie w życie dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 roku, w tym dla śródrocznych i rocznych okresów sprawozdawczych po tym terminie.

«Fakt, że udało nam się pozostać w zgodzie z naszymi kolegami z FASB jest bardzo ważny i zamierzamy pozostać w zgodzie», powiedział przewodniczący RMSR Hans Hoogervorst podczas przemówienia na konferencji IFRS w Singapurze 29 maja. «Jest to jeden z powodów, dla których stworzyliśmy wspólną grupę ds. transformacji, która będzie kierowała pracami przygotowawczymi przy wdrażaniu nowego standardu przychodów. Oczekujemy, że grupa ds. przejścia na MSSF odpowie na zdecydowaną większość pytań, które nieuchronnie pojawiają się wśród uczestników rynku. Jeśli pojawią się bardziej fundamentalne pytania, będą one kierowane do zarządów».

FASB i RMSR ogłosiły w lipcu zeszłego roku, że zamierzają utworzyć przejściową grupę zasobów, która spełniałaby wymogi po opublikowaniu ujednoliconego standardu dotyczącego ujmowania przychodów.

Członkami grupy są podmioty sporządzające sprawozdania finansowe, audytorzy i użytkownicy reprezentujący szerokie spektrum branż, lokalizacji geograficznych oraz publiczne i prywatne spółki i organizacje.

Zainteresowane strony mogą przedstawić potencjalną kwestię wdrożenia do dyskusji na spotkaniach grupy ds. zasobów przejściowych. RMSR i FASB ocenią każde przedłożone zagadnienie i ustalą priorytety do omówienia podczas spotkań.

FASB i RMSR przedstawią webcast W FOCUS: Przychody z umów z klientami o godz. 10.00 EDT (15.00 czasu letniego w Wielkiej Brytanii) dnia 5 czerwca. Jednogodzinna transmisja na żywo zapewni wysoki poziom przeglądu nowych wytycznych dotyczących rozpoznawania przychodów.

Artykuły pokrewne:

FASB i RMSR tworzą grupę przejściową w zakresie ujmowania przychodów
.
FASB, RMSR ogłosiła ostateczny standard dotyczący ujmowania przychodów
.
FASB, RMSR do zatrzymania webcastu z ujęciem przychodów w dniu 5 czerwca