Ulgi podatkowe dla dziadków wychowujących swoje wnuki

Coraz więcej osób, które myślały, że ich dni wychowawcze się skończyły, wychowuje teraz swoje wnuki. Dziadkowie znajdujący się w tej trudnej sytuacji i ci, którzy myślą, że mogą być w takiej sytuacji kiedyś, powinni mieć świadomość, że istnieje możliwość skorzystania z różnych ulg podatkowych, aby zmniejszyć obciążenie finansowe związane z uzyskaniem statusu głównego opiekuna wnuków.

Te ulgi podatkowe obejmują:

 • Status głowy głowy gospodarstwa domowego
 • Zwolnienie dla dziecka
 • Kredyt dochodowy wypłacony
 • Ulga podatkowa dla dzieci
 • Kredyt na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
 • Kredyty lub potrącenia na kwalifikowane wydatki na edukację
 • Odliczenia na wydatki medyczne i stomatologiczne
 • Wydatki związane z adopcją
 • Świadczenia pracodawcy
 • Państwowe ulgi podatkowe

Niniejszy artykuł wyjaśnia kluczowe szczegóły dotyczące tych ulg podatkowych. Wszystkie kwoty w dolarach są kwotami obowiązującymi w roku 2017.

Status zgłoszenia szefa gospodarstwa domowego

Osoba fizyczna, która nie jest uważana za pozostającą w związku małżeńskim i ma kwalifikujące się dziecko, może być uprawniona do posługiwania się głową gospodarstwa domowego jako swoim statusem meldunkowym. Ten status jest zasadniczo korzystniejszy niż status osoby samotnie wychowującej dziecko.

Podatnik niebędący w związku małżeńskim może zostać uznany za głowę gospodarstwa domowego, jeżeli utrzymuje jako swoje miejsce zamieszkania gospodarstwo domowe, które jest głównym miejscem zamieszkania przez okres dłuższy niż połowa roku:

 1. Kwalifikujące się dziecko podatnika (zgodnie z definicją zawartą w sekcji 152 lit. c) kodu; patrz poniżej); lub
 2. Osoba fizyczna, w odniesieniu do której podatnik może ubiegać się o odliczenie z tytułu pozostawania na utrzymaniu. (sekcja 2 lit. b) pkt 1 lit. A) ppkt (i)))

Podatnik nie będzie jednak kwalifikował się jako głowa gospodarstwa domowego, jeżeli kwalifikujące się dziecko pozostaje w związku małżeńskim na koniec roku podatkowego podatnika (sekcja 2 lit. b) pkt 1 A ppkt (i) pkt I)) i nie jest na jego utrzymaniu, ponieważ złożył wspólną deklarację (sekcja 152 lit. b) pkt 2) lub ponieważ nie jest obywatelem lub rezydentem Stanów Zjednoczonych (sekcja 152 lit. b) pkt 3), lub obu tych kategorii. (sekcja 2 lit. b) pkt 1 lit. A) ppkt (i) pkt II))

«Kwalifikujące się dziecko» to osoba, która:

 1. Ma określony stosunek do podatnika, w tym jest wnukiem podatnika.
 2. Ma to samo główne miejsce zamieszkania co podatnik przez ponad połowę tego roku podatkowego.
 3. Nie osiągnął określonego wieku (patrz poniżej).
 4. Nie udzielił ponad połowy własnego wsparcia za rok kalendarzowy, w którym rozpoczyna się rok podatkowy podatnika. (sekcja 152 lit. c))

Osoba fizyczna spełnia wymóg wieku, o którym mowa w pkt 3 powyżej, jeżeli spełnia on lub ona:

 • Nie ukończył 19 roku życia na koniec roku kalendarzowego, w którym rozpoczyna się rok podatkowy podatnika;
 • Jest uczniem, który nie ukończył 24 roku życia na koniec tego roku kalendarzowego; lub
 • Jest trwale i całkowicie niepełnosprawny w każdej chwili w ciągu roku kalendarzowego. (sekcja 152 lit. c) pkt 3))

Z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym, jeżeli dwóch lub więcej podatników może ubiegać się o nadanie statusu kwalifikującego się dziecka na rok podatkowy rozpoczynający się w tym samym roku kalendarzowym, wówczas osobę tę traktuje się jako kwalifikujące się dziecko podatnika, który jest:

 1. Rodzicem osoby fizycznej, lub jeśli punkt (1) nie ma zastosowania.
 2. Podatnik o najwyższym skorygowanym dochodzie brutto (AGI) za ten rok podatkowy. (sekcja 152 lit. c) pkt 4 lit. A))

Jeżeli rodzice danej osoby mogą ubiegać się o przyznanie jej statusu kwalifikującego się dziecka, ale żadne z rodziców tego nie czyni, wówczas inny podatnik może ubiegać się o przyznanie jej statusu kwalifikującego się dziecka, ale tylko wtedy, gdy AGI tego podatnika jest wyższe niż AGI któregokolwiek z rodziców danej osoby. (sekcja 152 lit. c) pkt 4 lit. C))

Obserwacja : Tak więc, jeśli na przykład zarówno dziecko, jak i jedno lub oboje rodziców dziecka mieszkają z dziadkiem przez ponad połowę roku podatkowego, dziecko jest kwalifikującym się dzieckiem dziadka tylko wtedy, gdy żadne z rodziców nie twierdzi, że jest na jego utrzymaniu, a dziadek ma wyższy AGI niż którekolwiek z rodziców dziecka.

Zwolnienie dla dziecka

Dziadek, który ma dziecko mieszkające z nim, może ubiegać się o dziecko jako osoba pozostająca na jego utrzymaniu, a jeśli tak, może kwalifikować się do innych ulg podatkowych, jak wskazano poniżej.

Podatnik ma prawo do odliczenia kwoty równej kwocie zwolnienia dla każdej osoby, która kwalifikuje się jako jego «osoba pozostająca na jego utrzymaniu». (sekcja 151 lit. c)) Osoba zasadniczo kwalifikuje się jako osoba pozostająca na utrzymaniu podatnika, jeżeli jest kwalifikującym się dzieckiem podatnika (zob. powyżej) lub kwalifikującym się krewnym. (sekcja 152 lit. a)) Kwota zwolnienia wynosi $4,050.

Kredyt dochodowy

Dziadek, który pracuje i ma mieszkające z nim kwalifikujące się dziecko, może być w stanie skorzystać z kredytu zarobkowego (EIC).

Kwalifikująca się osoba fizyczna (zob. poniżej) może otrzymać EIC równy procentowi kredytu od uzyskanego dochodu (do wysokości «kwoty uzyskanego dochodu») za dany rok podatkowy. (sekcja 32 lit. a) pkt 1))

EIC za rok podatkowy (określony zgodnie z tabelami IRS) nie może być większy niż nadwyżka (jeśli istnieje):

 1. Procent kredytowy od kwoty uzyskanego dochodu, ponad.
 2. Procent stopniowego wycofywania AGI (lub uzyskanego dochodu, jeśli jest on większy) ponad kwotę stopniowego wycofywania. (sekcja 32 lit. a) pkt 2))

Osoba fizyczna, która ma «kwalifikujące się dziecko» w roku podatkowym jest osobą kwalifikującą się. (sekcja 32 lit. c) pkt 1 lit. A) ppkt (i)))

Obserwacja : Posiadanie kwalifikującego się dziecka nie jest wyłącznym sposobem na bycie kwalifikującą się osobą, ale ci, którzy kwalifikują się jako kwalifikujące się osoby w inny sposób, nie są przedmiotem tego artykułu.

«kwalifikujące się dziecko» do celów EIC oznacza kwalifikujące się dziecko podatnika, zgodnie z definicją zwolnienia z obowiązku opieki zawartą w sekcji 152 lit. c) (zob. powyżej), ale bez wymogu, że dziecko nie zapewniało więcej niż połowę swojego własnego utrzymania. (Sekcja 32 lit. c) pkt 3 lit. A))

Aby zakwalifikować się do EIC z powodu wnuka lub wnuków, AGI podatnika musi być mniejsza niż pewne określone kwoty, które zależą od liczby kwalifikujących się dzieci, które ma dziadek. (sekcja 32 lit. a) pkt 2) Na przykład, w roku 2016 limit AGI wynosi 48 340 USD (53 930 USD w przypadku składania wspólnego wniosku przez małżeństwo) dla dziadków z trójką lub więcej kwalifikujących się dzieci.

Nie ma żadnego EIC, jeśli podatnik:

 • Składa się oddzielnie jako akta małżeńskie;
 • Nie jest obywatelem USA ani cudzoziemcem przebywającym w USA przez cały rok;
 • Pliki formularza 2555 lub 2555-EZ (odnoszące się do dochodów uzyskanych za granicą);
 • Nie uzyskał dochodu; lub
 • Ma ponad 3.450 dolarów dochodu z inwestycji.

Child Tax Credit

Dziadek wychowujący wnuka może mieć możliwość skorzystania z ulgi podatkowej na dziecko (CTC), a w szczególnych okolicznościach CTC może podlegać zwrotowi.

Osoby fizyczne mogą żądać maksymalnie $1,000 CTC na każde kwalifikujące się dziecko, które podatnik może żądać jako pozostające na utrzymaniu (patrz wyżej). (Sekcja 24 lit. a)) Dziecko musi mieć mniej niż 17 lat i być obywatelem USA lub cudzoziemcem-rezydentem. (sekcja 24 lit. c))

Kwota dopuszczalnego kredytu jest pomniejszona (nie poniżej zera) o $50 za każdy 1.000 USD (lub jego ułamek) zmodyfikowanego AGI (AGI powiększony o wyłączony dochód zagraniczny, posiadanie i dochód Portoryko) powyżej $110.000 dla akt wspólnych, $75.000 dla osób niepozostających w związku małżeńskim i $55.000 dla małżeństw złożonych oddzielnie. (sekcja 24 lit. b))

CTC podlega zwrotowi, ale tylko w zakresie większej z wartości :

 1. Piętnaście procent dochodu podlegającego opodatkowaniu powyżej 3.000 USD w 2017 r.; lub
 2. W przypadku podatnika posiadającego trójkę lub więcej kwalifikujących się dzieci, nadwyżka podatku na ubezpieczenie społeczne za rok podatkowy w stosunku do jego EIC za ten rok. (sekcja 24 lit. d))

IRS nazywa kwotę CTC, która podlega zwrotowi (na formularzu 1040, załącznik 8812, Child Tax Credit) «dodatkową ulgą podatkową na dziecko».

Kredyt na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi
.
Ulga ta może być dostępna, jeżeli dziadek płaci komuś za opiekę nad kwalifikującą się osobą fizyczną (sekcja 21 lit. a)), która ma to samo główne miejsce zamieszkania co dziadek przez ponad połowę roku podatkowego (sekcja 21 lit. b) pkt 1), gdzie kwoty są wypłacane za okres, w którym dziadek pracuje lub poszukuje pracy. (Kod sekcji 21 lit. a))

Kwalifikująca się osoba jest:

 1. Osoba pozostająca na utrzymaniu w wieku poniżej 13 lat; lub
 2. Małżonek dziadka lub osoba pozostająca na jego utrzymaniu, która fizycznie lub psychicznie nie jest w stanie zadbać o siebie. (sekcja 21 lit. b) pkt 1)

Kredyt ten stanowi 35 procent kosztów związanych z zatrudnieniem dla podatników z AGI w wysokości $15,000 lub niższej. Procent ten zmniejsza się o 1% na każde $2,000 (lub jego ułamek) z AGI powyżej $15,000, ale nie poniżej 20%. (sekcja 21(a)(1); sekcja 21(a)(2); Reg. § 1.21-1(a))

Maksymalna kwota wydatków związanych z zatrudnieniem, która może być wykorzystana do obliczenia wysokości kredytu wynosi 3 000 USD dla jednej kwalifikującej się osoby lub 6 000 USD dla dwóch lub więcej kwalifikujących się osób. (sekcja 21(c); Reg. § 1.21-2(a)(1)) Te maksymalne wartości muszą być obniżone, dolar za dolara, o całkowitą kwotę wyłączoną z dochodu brutto zgodnie z art. 129 (wyłączenie z pomocy w zakresie opieki zależnej). (sekcja 21 lit. c))

Kredyty lub potrącenia dla osób zakwalifikowanych Wydatki na edukację
.
Istnieje szereg ulg podatkowych, które mogą być dostępne dla dziadków, którzy płacą koszty edukacji wnuka. O ile poniżej nie wskazano inaczej, ulga podatkowa nie wymaga, aby wnuk był kwalifikującym się dzieckiem dziadka.

1. Punkty edukacyjne. Podatnik indywidualny może ubiegać się o ulgę podatkową w związku z amerykańską ulgą podatkową typu opportunity tax credit (AOTC) oraz Lifetime Learning credit w związku z wydatkami na kształcenie na poziomie wyższym w akredytowanych instytucjach szkolnictwa pomaturalnego opłaconymi przez siebie, swoich małżonków i osoby pozostające na ich utrzymaniu.

Punkt AOTC jest dostępny na wydatki kwalifikowane pierwszych czterech lat studiów licencjackich; punkt «Uczenie się przez całe życie» jest dostępny na wydatki kwalifikowane każdego kształcenia po ukończeniu szkoły średniej w «uprawnionych instytucjach edukacyjnych». Oba kredyty nie mogą być wykorzystane w tym samym roku podatkowym na wydatki jednego studenta i są stopniowo wycofywane dla podatników o wyższych dochodach.

AOTC jest równe 100 procentom do $2,000 kwalifikowanych wydatków na naukę w szkolnictwie wyższym i związanych z tym wydatków, plus 25 procent kolejnych $2,000 wydatków poniesionych na edukację dostarczoną uprawnionemu studentowi w okresie akademickim. Tak więc, maksymalne AOTC wynosi $2,500 rocznie dla każdego kwalifikującego się studenta. (sekcja 25A(a)(1); sekcja 25A(i)(1))

Na rok 2017, dostępność AOTC stopniowo wycofuje się dla podatników ze zmodyfikowanymi AGI (tj. AGI zwiększona o zagraniczne, własności i wyłączenia dochodów Portoryko) w wysokości od 80.000 USD do 90.000 USD (160.000 USD do 180.000 USD dla wspólnych plików). (sekcja 25A(i)(4))

Podatnicy mogą wybrać kredyt na naukę przez całe życie w wysokości 20 procent do $10,000 kwalifikowanego czesnego i związanych z nim wydatków poniesionych w ciągu roku podatkowego. Maksymalny kredyt wynosi $2,000. (Sekcja 25A(a)(2); Sekcja 25A(c)(1)) W przeciwieństwie do AOTC, który jest dostępny dla wydatków kwalifikowanych każdego kwalifikującego się studenta, kredyt na naukę przez całe życie jest kredytem na jednego podatnika.

W 2017 r. kredyt ten jest stopniowo wycofywany dla podatników ze zmienionym AGI z 56.000 USD do 66.000 USD (112.000 USD do 132.000 USD w przypadku małżeństw złożonych wspólnie).

2. Edukacyjne konta oszczędnościowe Coverdell. Podatnicy mogą wpłacać do $2,000 rocznie na Coverdell Education Savings Accounts dla beneficjentów poniżej 18 roku życia (chyba że beneficjent ma specjalne potrzeby, w którym to przypadku nie ma limitu). Konto jest zwolnione z podatku dochodowego, a wypłaty zarobków z Coverdell Education Savings Accounts są zwolnione z podatku, jeśli zostaną wykorzystane na kwalifikowane wydatki na edukację. (sekcja 530)

Jeśli podmiotem wnoszącym wkład jest osoba fizyczna, limit 2.000 USD ulega stopniowemu obniżeniu od 95.000 USD do 110.000 USD (190.000 USD do 220.000 USD w przypadku wspólnych wkładów) zmodyfikowanych AGI (tj. AGI plus dochód wyłączony na mocy art. 911, art. 931 i art. 933). (Sekcja 530(c))

3. Kwalifikowane programy nauczania/529 planów. Osoba może wnieść w imieniu wyznaczonego beneficjenta wkład pieniężny niepodlegający odliczeniu na rzecz kwalifikowanego programu nauczania/planu 529. Zyski ze składek są zwolnione z podatku, a wypłaty z kwalifikowanego programu nauczania są wyłączone w zakresie, w jakim są wykorzystywane na pokrycie kwalifikowanych wydatków na szkolnictwo wyższe. (sekcja 529)

4. Wykluczenie ze szkolnictwa wyższego dla dochodów z obligacji oszczędnościowych. Wyłącza się dochody z tytułu odsetek od kwalifikowanych amerykańskich obligacji oszczędnościowych w zakresie, w jakim dochody z tytułu umorzenia nie przekraczają kwalifikowanych wydatków na szkolnictwo wyższe.

W 2017 r. wyłączenie jest stopniowo wycofywane w przypadku podatnika, którego zmodyfikowany AGI na dany rok przekracza 78 150 USD (117 250 USD w przypadku wspólnego zwrotu). Kwalifikowane wydatki na studia wyższe to czesne i opłaty wymagane do zapisania się lub uczęszczania na studia podatnika, jego współmałżonka lub innej osoby pozostającej na jego utrzymaniu, w stosunku do której podatnik ma prawo do zwolnienia z obowiązku pozostawania na utrzymaniu w uprawnionej instytucji edukacyjnej (np. większości szkół wyższych, juniorów, szkół pielęgniarskich i zawodowych). (sekcja 135)

5. Powyżej linii odliczenie dla kosztów wyższego wykształcenia (przed 2017 r.). W odniesieniu do lat podatkowych rozpoczynających się przed 2017 r. uprawnione osoby fizyczne mogą odliczyć wydatki na edukację wyższą (tj. «kwalifikowane wydatki na naukę i powiązane wydatki» podatnika, jego współmałżonka lub osób pozostających na jego utrzymaniu) jako korektę dochodu brutto w celu uzyskania AGI. (sekcja 222 lit. a))

Kwota odliczenia z tytułu edukacji wyższej nie mogła przekroczyć 4 000 USD w przypadku podatników, których zmodyfikowana AGI za rok podatkowy nie przekroczyła 65 000 USD (130 000 USD w przypadku wspólnej deklaracji); 2 000 USD w przypadku podatników, których zmodyfikowana AGI przekroczyła 65 000 USD (130 000 USD w przypadku wspólnej deklaracji), ale nie przekroczyła 80 000 USD (160 000 USD w przypadku wspólnej deklaracji); oraz zero w przypadku pozostałych podatników. (sekcja 222)

Odliczenie wydatków na szkolnictwo wyższe nie było możliwe w roku podatkowym w odniesieniu do wydatków danej osoby, jeżeli podatnik lub inna osoba wybrana do ubiegania się o kredyt edukacyjny (zob. powyżej) w odniesieniu do tej osoby za ten rok. (sekcja 222 lit. c) pkt 2 lit. A))

6. Odliczenie odsetek od kwalifikowanych kredytów edukacyjnych. Kwalifikujące się osoby mogą ubiegać się o powyższe odliczenie do 2 500 USD odsetek zapłaconych od kwalifikowanego kredytu edukacyjnego, tj. każdego zadłużenia zaciągniętego przez podatnika wyłącznie w celu pokrycia kwalifikowanych wydatków na szkolnictwo wyższe, które są:

 1. Powstały w imieniu podatnika, jego małżonka lub osoby pozostającej na jego utrzymaniu w chwili powstania długu.
 2. Zapłacone lub zaciągnięte w rozsądnym terminie przed lub po powstaniu długu.
 3. Przypisane do kształcenia prowadzonego w okresie, w którym odbiorca był studentem uprawnionym, określonym dla celów zaliczenia kształcenia (tj. co najmniej studentem studiów półstacjonarnych). (sekcja 221)

W 2017 r. odliczenia są stopniowo wycofywane dla podatników ze zmodyfikowanymi AGI w wysokości od 65 000 USD do 80 000 USD (135 000 USD do 165 000 USD w przypadku wspólnych zwrotów). (sekcja 221(b)(2)(B)). Modified AGI is AGI figured without regard to the deduction for qualified education loan interest, the pre-2017 deduction for qualified higher education expenses, the US production activities deduction, and without regard to the exclusions for foreign, possession, and Puerto Rico income. (sekcja 221 lit. b) pkt 2 lit. C) ppkt (i)))

Potrącenia na wydatki medyczne i stomatologiczne
.
Osoba fizyczna, która dokonała wpisu, może odliczyć kwotę, o którą pewne niezwrócone wydatki medyczne i stomatologiczne poniesione w ciągu roku przez nią samą, jej małżonka i osoby pozostające na jej utrzymaniu przekraczają 10 procent jej AGI. (sekcja 213)

Obserwacja : Amerykańska ustawa o ochronie zdrowia, która została zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów 4 maja 2017 r., zmniejszyłaby 10 procent do 5,8 procent.

Wydatki związane z adopcją

Jeśli dziadek legalnie adoptuje swojego wnuka, ma prawo do kredytu w wysokości do 13 570 $ na rok 2017. Oprócz opłat adopcyjnych, wydatki kwalifikowane obejmują koszty sądowe, koszty adwokackie i koszty podróży. Prawnie adoptowany wnuk jest traktowany tak samo jak dziecko «przez krew». (sekcja 23)

W przypadku adopcji dziecka o specjalnych potrzebach (określonych w sekcji 23 lit. d) pkt 3) podatnik traktowany jest jako dokonujący płatności (w roku podatkowym, w którym adopcja staje się ostateczna) maksymalnej kwoty kredytu niezależnie od rzeczywistych wydatków. (sekcja 23 lit. a) pkt 3))

Świadczenia pracodawcy

Dziadkowie, którzy nadal są zatrudnieni, gdy przejmują obowiązki głównego opiekuna wnuka, powinni skonsultować się z przedstawicielem działu kadr w firmie, aby sprawdzić, czy kwalifikują się do świadczeń związanych z wnukami w ramach różnych programów pracodawców, takich jak np:

 • Ustalenia dotyczące zwrotu kosztów ochrony zdrowia
 • Ustalenia dotyczące elastycznych wydatków na zdrowie
 • Plany zdrowotne zapewnione przez pracodawcę
 • Programy pomocy w zakresie opieki zależnej

State Tax Breaks

Podobnie jak w przypadku wielu omówionych powyżej zasad, państwa przyznają ulgi podatkowe dziadkom w odniesieniu do ich wnuków, zwłaszcza gdy wnuk jest kwalifikującym się dzieckiem lub spełnia podobne zasady przewidziane przez państwo.