Usprawnienie procesu audytu, część 4: Stosowanie profesjonalnego osądu i sceptycyzmu

Pierwszy Wyjaśniony Standard Rewizji Finansowej, Zasady i Cele Rewizji Finansowej, omawia pojęcia zawodowego sceptycyzmu i profesjonalnego osądu w materiale aplikacyjnym. Ta dziesięcioczęściowa seria artykułów będzie się koncentrować na sposobach usprawnienia procesu badania sprawozdań finansowych, zmniejszenia kosztów badania sprawozdań finansowych oraz umożliwienia firmom CPA zarabiania pieniędzy na zleceniach badania sprawozdań finansowych.

Zawodowy sceptycyzm obejmuje ostrzeżenie o sprzecznych dowodach z audytu, informacje budzące wątpliwości co do wiarygodności dokumentów oraz odpowiedzi kierownictwa na zapytania i błędy lub oszustwa, które wskazują na potrzebę dodatkowych procedur merytorycznych.

Profesjonalny osąd jest niezbędny w przypadku każdego zlecenia przy uwzględnieniu ryzyka i istotności badania; charakteru, zakresu i harmonogramu procedur badania; oceny stosowności i racjonalności twierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym; oraz stosownych ram sprawozdawczości finansowej. Profesjonalny osąd definiuje się jako zastosowanie szkolenia, wiedzy i doświadczenia oraz znajomości standardów zawodowych przy podejmowaniu decyzji odnośnie do działań niezbędnych w ramach każdego zlecenia z zakresu rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

Zawodowy sceptycyzm i profesjonalny osąd biegłego rewidenta stosowany przy planowaniu, przeprowadzaniu i przeprowadzaniu audytu musi być jasno udokumentowany w aktach zlecenia.Wielu audytorów korzysta z Dokumentu Planowania w celu udokumentowania profesjonalnego osądu i profesjonalnego sceptycyzmu zastosowanego przy planowaniu audytu, opracowywaniu efektywnej kosztowo strategii audytu oraz modyfikowaniu programów audytu.

Terminowe ukończenie i wykorzystanie Dokumentu Planowania może znacznie usprawnić proces audytu.

Dokumentowanie profesjonalnego osądu i zawodowego sceptycyzmu w Dokumencie Planowania

Dokument Planowania jest narzędziem do prowadzenia działań planistycznych i spotkania zespołu zaangażowanego w burzę mózgów. Ujednolicony format, przedstawiony poniżej, zapewnia jednolitość działań planistycznych wśród zleceń, daje liderom pewność, że księgowy uwzględnił wszystkie aspekty planowania i profesjonalnego osądu, a profesjonalny sceptycyzm zostanie właściwie zastosowany w trakcie realizacji zlecenia.

Dokument Planowania może być przedstawiony liderowi zaręczynowemu w trakcie lub po spotkaniu zespołu zaręczynowego, lub w celu zaoszczędzenia czasu, projekt może być przedstawiony z wyprzedzeniem do czytania przez lidera. W trakcie spotkania, zmiany w informacjach lub podejściach mogą być odzwierciedlone w dokumencie do ostatecznego zatwierdzenia przez lidera przed rozpoczęciem pracy w terenie.

Stworzenie Dokumentu Planowania w formacie szablonu ułatwi jego weryfikację i uzupełnienie. Poniżej znajduje się ilustracja:

Dokument planowania

Klient: _________________________________________________________________

Data zaangażowania : _______________________________________________________

Instrukcje:

Dokument ten powinien zostać wypełniony przez księgowego odpowiedzialnego za zatrudnienie grupowe i zweryfikowany przez kierownika ds. zatrudnienia grupowego (partnera, jednoosobową działalność gospodarczą) przed rozpoczęciem pracy w terenie. Powinien on zawierać opis wykonanych i/lub planowanych procedur dotyczących zarówno audytów grupowych, jak i komponentów. Może zawierać odniesienia do innych dokumentów planistycznych, jeśli ma to zastosowanie.

I. Group Engagement Administration:

A. Dostawa listu o zaangażowaniu grupowym:

Pismo powinno wskazywać części składowe, za które audytor grupy bierze odpowiedzialność za audyt, oraz sprawozdania audytorów części składowych, do których będzie się odnosić w sprawozdaniu z audytu grupy.

Dyskusja na temat listu ze stroną lub stronami angażującymi firmę CPA powinna być jednym z głównych źródeł wykrywania potencjalnych nieprawidłowości, oszustw lub nielegalnych działań, jak również innych informacji istotnych dla badania grupy. Partner audytu grupy powinien ustalić, czy partnerzy będący audytorami części składowych grupy dostarczyli i omówili swoje listy z odpowiedzialnymi osobami zarządzającymi, nawet jeśli audytor grupy nie bierze odpowiedzialności za pracę audytora części składowych grupy.

B. Przydział personelu:

Personel powinien być przydzielany do zadań i obowiązków, które są współmierne do jego doświadczenia i możliwości. Gdy przydzielone osoby nie mają doświadczenia i możliwości współmiernych do ryzyka zaangażowania, coraz częściej wymagany jest nadzór ze strony lidera zaangażowania. Podstawową reakcją audytu na ryzyko na poziomie sprawozdania finansowego wymaganą przez standardy audytu i kontroli jakości jest przydzielenie doświadczonych pracowników do obszaru wysokiego ryzyka lub zapewnienie większego nadzoru osobom mniej doświadczonym.

Kiedy audytor grupy bierze na siebie odpowiedzialność za pracę audytora komponentu, powinien potwierdzić zgodność z tym elementem kontroli jakości i wymaganym standardem audytu, oraz że odpowiednia dokumentacja została włączona do akt dokumentacji zlecenia.

C. Daty docelowe:

Terminowe zakończenie zaangażowania wiąże się z ustaleniem terminów docelowych podczas planowania. Te docelowe daty powinny być wprowadzone do systemu planowania personelu firmy.

Komunikacja z audytorami części składowych powinna zawierać docelowe daty zaangażowania audytora grupy przy przejmowaniu odpowiedzialności za pracę audytora części składowych, jak również daty, w których audytor grupy wymaga informacji finansowych od wszystkich części składowych

.

D. Korzystanie z usług specjalistów:

Rozważenie skorzystania z usług zewnętrznych specjalistów w każdym przypadku, gdy spodziewane jest przeprowadzenie jakichkolwiek procedur audytowych poza wiedzą specjalistyczną firmy. Okoliczności te mogą obejmować obliczenia aktuarialne dla funduszy emerytalnych, kwestie prawne, obserwacje zapasów produktów lub materiałów, wymagane testy oprogramowania księgowego klienta oraz złożone sytuacje problemów z rachunkowością i audytem.

W przypadku, gdy biegły rewident zleca na zewnątrz jakiekolwiek usługi w związku z zamówieniem, pismo zlecające powinno zawierać akapit powiadamiający klienta. Audytor jest również zobowiązany do uzyskania umowy o zachowaniu poufności od osoby lub organizacji wykonującej zlecone usługi.

W przypadku zaangażowania specjalistów ds. audytu grupowego w celu wykonania prac, które będą miały zastosowanie również do poszczególnych komponentów, komunikacja audytora grupy z audytorami komponentów powinna obejmować omówienie wyboru specjalistów i ich procesów.

E. Budżet audytu:

Przygotowanie budżetu audytu grupowego w oparciu o okoliczności, a nie wynagrodzenia, podczas planowania zaangażowania. Podsumuj budżet w tym miejscu do dyskusji w zespole ds. zaangażowania grupowego. Załącz osobną sekcję dotyczącą zaangażowania w pracę audytorów komponentu.

II.Decyzje dotyczące planowania audytów technicznych grupy:

A. Opisz proces wyboru istotnych komponentów:

Należy odnieść się do tej części do oddzielnego memorandum lub innej dokumentacji podsumowującej informacje organizacyjne, operacyjne i finansowe dla wszystkich komponentów. Należy podsumować elementy uznane za istotne oraz określić, czy zespół zaangażowany w prace grupy weźmie na siebie odpowiedzialność za pracę audytorów poszczególnych elementów, czy też zamiast tego odnieść się do audytorów poszczególnych elementów w raporcie z audytu grupy.

B. Ryzyko zniekształceń na poziomie sprawozdania finansowego Grupy:

Korzystanie z oświadczeń grupowych:

Opisać zastosowania oświadczeń o wysokim ryzyku.

Potencjał w zakresie problemów z poruszaniem się w grupie:

Proszę opisać utrzymujące się straty, wysokie zadłużenie i sytuacje zewnętrzne, które zagrażają dalszemu istnieniu grupy lub jej składników.

Uczciwość kierownictwa grupy:

Omówienie konkretnych informacji, które mogą budzić wątpliwości co do rzetelności zarządzania grupą lub komponentami.

Ocenić ryzyko wystąpienia istotnych nieprawidłowości na poziomie grupy i składnika sprawozdania finansowego oraz udokumentować subiektywny wpływ na reakcje kontrolne i procedury zaangażowania.

Udokumentować ryzyko oceny grupy i składników sprawozdań finansowych na poziomie oceny (poziom klasyfikacji sprawozdań finansowych dla mniejszych jednostek) oraz wpływ na strategię badania grupy i składników według głównych klasyfikacji sprawozdań finansowych. Ta i inne sekcje mogą być powiązane z inną dokumentacją.

C. Orzeczenia dotyczące istotności grupy:

Przedstawić podsumowanie dopuszczalnych zniekształceń (istotności wyników) oraz dolny limit dla wyliczeń poszczególnych istotnych pozycji oraz udokumentować uzasadnienie zespołu ds. zaangażowania grupy dla poziomów istotności sprawozdań finansowych grupy i komponentów.

D. Decyzje dotyczące pobierania próbek grupowych i niepobierania próbek: (tiksag__12) (tiksag__1)

Opisać powody podjęcia decyzji o próbkowaniu lub nie próbkowaniu na poziomie grupy i składników. W przypadku podejmowania decyzji o doborze próby, wyjaśnij uzasadnienie dla obliczeń wielkości próby.

E. Strategie audytu grupy:

Opisać ogólną strategię audytu grupowego, w tym szczegółowe badania merytoryczne bilansów, procedury oceny ryzyka, badania kontrolne i/lub rozbudowane procedury analityczne. Należy odnieść się w tej sekcji do innej dokumentacji dotyczącej badania grupy w odniesieniu do poszczególnych strategii badania na poziomie klasyfikacji sprawozdania finansowego grupy i składnika.

F. Charakter procedur audytu grupy:

Podsumować charakter i zakres prac w odniesieniu do istotnych elementów i komponentów, o których mowa w sprawozdaniu z audytu grupy. Opisać charakter, zakres i harmonogram testów procedur bilansowych i procedur analitycznych dotyczących klasyfikacji istotnych składników sprawozdania finansowego lub odnieść się do innej dokumentacji opisującej planowane procedury dotyczące klasyfikacji istotnych składników sprawozdania finansowego na poziomie grupy i komponentów.

G. Spotkanie zespołu ds. zaangażowania grupowego:

Podsumować istotne potencjalne ryzyko wystąpienia nieprawidłowości na poziomie grupy i komponentów w związku z błędami lub oszustwami, planowanymi działaniami audytowymi i innymi kwestiami omawianymi na spotkaniu zespołu zaangażowanego w prace grupy. Wszyscy pracownicy zaangażowani w pracę grupową, w tym partnerzy lub jedyni praktycy, są zobowiązani do uczestnictwa w tym spotkaniu. Omówione kwestie mające wpływ na pracę audytorów komponentu powinny być im przekazane.

H. Planowany udział audytorów komponentów:

W tym miejscu należy podsumować, o ile nie zostało to przedstawione powyżej, zakres zaangażowania w pracę audytorów części składowych, gdy zespół ds. zaangażowania grupowego planuje przejąć odpowiedzialność za ich pracę i/lub gdy raporty audytorów części składowych zostaną przywołane w raporcie z audytu grupowego. Powinien on obejmować zarówno działania administracyjne, jak i techniczne podobne do tych podsumowanych powyżej dla audytu grupowego. To planowane zaangażowanie powinno stanowić część komunikacji zespołu ds. zaangażowania w działalność grupową z audytorami będącymi członkami grupy.

Wniosek

Aby skutecznie wykazać zastosowanie profesjonalnego osądu i profesjonalnego sceptycyzmu przy audytach indywidualnych lub grupowych, konieczne jest dokładne udokumentowanie działań planistycznych. Dzielenie się dokumentacją związaną z działaniami planistycznymi z pracownikami jednostki sprawozdawczej, z pracownikami odpowiedzialnymi za zlecanie badań oraz z audytorami części składowych w zakresie badań grupowych ma zasadnicze znaczenie dla skutecznego i efektywnego zakończenia zlecenia.