W nowym standardzie FASB definiuje «niefinansowe aktywa trwałe» jako «aktywa trwałe».

W dniu 22 lutego Rada Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) wydała nowy standard, który wyjaśnia istniejące wytyczne dotyczące ujmowania zysków i strat z tytułu wyłączenia aktywów niefinansowych.

Nowy standard – Aktualizacja Standardów Rachunkowości (ASU) nr 2017-05, Inne zyski i straty z tytułu usunięcia aktywów niefinansowych (podtemat 610-20): Wyjaśnienie zakresu wytycznych dotyczących wyłączania aktywów z bilansu i ujmowania częściowej sprzedaży aktywów niefinansowych – zmienia podtemat 610-20, który został opublikowany w maju 2014 r. jako część dokumentu ASU nr 2014-09, Przychody z umów z klientami (Temat 606).

Po wydaniu przez FASB nowego standardu ujmowania przychodów, zainteresowane strony poinformowały zarząd, że nie jest jasne, jaki rodzaj transakcji wchodzi w zakres podtematu 610-20, ponieważ «niefinansowe aktywa niefinansowe w postaci substancji» nie zostały zdefiniowane. Stwierdzili oni również, że wytyczne są niejasne, co sprawia, że nie są pewni, w jaki sposób jednostka powinna ujmować częściową sprzedaż niefinansowych aktywów po wejściu w życie standardu ujmowania przychodów.

Tak więc nowy standard wydany w środę definiuje niefinansowy składnik aktywów niefinansowych jako «składnik aktywów finansowych przyrzeczony kontrahentowi w umowie, jeśli zasadniczo cała wartość godziwa aktywów (ujętych i nieujętych), które są przyrzeczone kontrahentowi w umowie, jest skoncentrowana w aktywach niefinansowych». Jeśli zasadniczo cała wartość godziwa aktywów przyrzeczonych kontrahentowi w ramach kontraktu jest skoncentrowana w aktywach niefinansowych, wówczas wszystkie aktywa finansowe przyrzeczone kontrahentowi są niefinansowymi aktywami niefinansowymi wchodzącymi w zakres tematu 610-20″.

Inne zmiany obejmują wyłączenie wszystkich przedsiębiorstw i działalności nienastawionej na zysk z zakresu podtematu 610-20. Zgodnie z nowymi wytycznymi, wszystkie jednostki będą zobowiązane do ujmowania wyłączenia z bilansu działalności gospodarczej lub nienastawionej na zysk (z wyjątkiem działalności związanej z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego lub umowami z klientami) zgodnie z ujednoliconymi standardami rachunkowości FASB (ASC) Temat 810, Konsolidacja .

.

Nowy standard zawiera również wytyczne dotyczące ujmowania częściowej sprzedaży aktywów niefinansowych, które są powszechnie stosowane w branży nieruchomości, oraz wnoszenia aktywów niefinansowych do wspólnego przedsięwzięcia lub innego niekontrolowanego podmiotu, w którym dokonano inwestycji.

Ponadto zmiany eliminują wyjątek w Temacie ASC 860, Przekazywanie i obsługa , dotyczący przekazywania inwestycji – w tym inwestycji dokonywanych metodą praw własności – w podmioty działające na rynku nieruchomości. Nowy standard eliminuje również kilka różnic księgowych pomiędzy transakcjami dotyczącymi aktywów a transakcjami dotyczącymi przedsiębiorstw.

Poprawki zawarte w ASU 2017-05 różnią się od obecnych GAAP przede wszystkim w odniesieniu do branży nieruchomości, ale mogą mieć wpływ na inne branże, takie jak energetyka i media, alternatywne źródła energii, nauki przyrodnicze i żegluga.

Zmiany dotyczą jednostek, które:

  • Zawarcie umowy przeniesienia na rzecz osoby niebędącej klientem składnika aktywów niefinansowych, grupy aktywów niefinansowych lub udziału w jednostce zależnej objętej konsolidacją, który nie jest przedsięwzięciem lub działalnością nienastawioną na zysk.
  • Historycznie miały miejsce transakcje w ramach wytycznych dotyczących wyłączania z ksiąg rachunkowych w odniesieniu do poszczególnych nieruchomości.
  • Wnosić aktywa niefinansowe, które nie są przedsięwzięciem lub działalnością nienastawioną na zysk, do wspólnego przedsiębiorstwa lub innego niekontrolowanego podmiotu, w którym dokonuje się inwestycji.

W przypadku jednostek publicznych standard obowiązuje dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2017 r., w tym dla śródrocznych okresów sprawozdawczych w tym okresie sprawozdawczym. Dla wszystkich pozostałych jednostek zmiany obowiązują dla rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2018 roku oraz dla śródrocznych okresów sprawozdawczych w ramach rocznych okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 15 grudnia 2019 roku.

Powiązany artykuł:

FASB, IASB Ujawnić ostateczny standard dotyczący ujmowania przychodów