Większość firm audytorskich stosujących się do standardów komunikacji PCAOB

Większość firm audytorskich skontrolowanych w 2014 r. włączyła do swoich praktyk wymogi standardu Rady Nadzoru nad Rachunkowością Spółek Publicznych (PCAOB) dotyczącego komunikacji z komitetami audytu, zgodnie z raportem opublikowanym 5 kwietnia.

Firmy te wprowadziły również odpowiednie pomoce praktyczne lub zapewniły szkolenia dla partnerów i pracowników w ramach ich wysiłków na rzecz zgodności z AS nr 16/AS 1301, Komunikacja z komitetami audytowymi .

.

W 93% audytów skontrolowanych przez PCAOB w tym roku, w którym zastosowano standard komunikacji, nie stwierdzono żadnych niezgodności z wymaganiami. Według PCAOB wstępne ustalenia z kontroli z 2015 r. wykazują podobne wyniki.

W przypadku 7 % kontroli, które nie były zgodne z normą, braki same w sobie nie skutkowały zdaniem PCAOB niewystarczająco popartą opinią z kontroli, ale «stanowiły odstępstwa od wymogów normy i wskazywały na potencjalną wadę w systemach kontroli jakości firm».

Pracownicy inspekcyjni PCAOB stwierdzili również braki związane z innymi zasadami i normami PCAOB wymagającymi komunikacji z komitetami audytowymi, takimi jak komunikacja dotycząca niezależności.

Standard komunikacji z komitetami audytu wszedł w życie dla audytów lat obrotowych rozpoczynających się 15 grudnia 2012 r. lub później. Standard wymaga, aby biegły rewident komunikował się z komitetem audytu spółki w zakresie niektórych spraw związanych z przeprowadzeniem audytu oraz uzyskiwał od komitetu audytu określone informacje istotne dla audytu.

«AS 1301 został przyjęty w celu usprawnienia audytu poprzez ustanowienie wymogów, które poprawiają adekwatność, terminowość i jakość komunikacji pomiędzy audytorem a komitetem audytowym», stwierdza sprawozdanie. «Udoskonalona komunikacja powinna ułatwić komitetowi ds. audytu nadzór nad sprawozdawczością finansową, sprzyjając poprawie sprawozdawczości finansowej, a tym samym przynosząc korzyści inwestorom». Skuteczna dwukierunkowa komunikacja między biegłym rewidentem a komitetem ds. audytu przez cały czas trwania badania sprawozdań finansowych pomoże w zrozumieniu kwestii istotnych dla badania i jest korzystna dla osiągnięcia celów badania».

Przewodniczący komitetu kontroli na ogół wskazywali personelowi kontroli PCAOB, że miała miejsce skuteczna dwustronna komunikacja z ich kontrolerami.

«Niektórzy przewodniczący komitetu ds. audytu wskazali, że po dacie wejścia w życie AS 1301 nastąpiła poprawa w zakresie solidności i formalności komunikacji z ich audytorami, w tym bardziej dogłębne dyskusje z audytorem na temat postępów w zakresie audytu, obszarów istotnego ryzyka oraz wyników audytu» – stwierdza się w sprawozdaniu.

Inni przewodniczący komitetu ds. audytu zauważyli, że ich biegli rewidenci informowali o kwestiach wymaganych przez normę jeszcze przed jej wejściem w życie, w związku z czym nie zauważyli istotnej zmiany w ich komunikacji ze swoimi biegłymi rewidentami w 2013 roku.

«Większość przewodniczących komitetu ds. audytu stwierdziła, że istotne ryzyko, w tym ryzyko nadużyć finansowych, zgłoszone przez audytora oraz planowany zakres audytu są odpowiednie», stwierdza się w sprawozdaniu.

Przewodniczący Komitetu Audytu stwierdzili również, że w swojej dyskusji skupili się na niektórych rodzajach ryzyka związanego z badaniem sprawozdań finansowych, które w większym stopniu dotyczą emitenta, w tym na przychodach wynikających z domniemanego ryzyka nadużyć, podatkach dochodowych, rynkach wschodzących w zagranicznych lokalizacjach oraz fuzjach i przejęciach.

«Komunikacja pomiędzy firmą audytorską a komitetem audytowym ma fundamentalne znaczenie dla rzetelnego i wysokiej jakości audytu», powiedział przewodniczący PCAOB James Doty w pisemnym oświadczeniu. «Zachęcam biegłych rewidentów i członków komitetu ds. audytu do uważnego przeczytania tego raportu».