Wniosek FASB uprościłby test na utratę wartości firmy

Wniosek wydany przez Radę Standardów Rachunkowości Finansowej (FASB) w dniu 12 maja uprościłby księgowanie utraty wartości firmy.

Under the proposed Accounting Standards Update (ASU), Intangibles-Goodwill and Other (Topic 350): Simplifying the Accounting for Goodwill Impairment , Step 2 would be eliminated from the current goodwill impairment test, which «should reduce the cost and complexity of evaluating goodwill for impairment», according to the FASB.

Jednostka stosuje obecnie etap 2 w celu obliczenia dorozumianej wartości godziwej wartości firmy i porównania jej z wartością bilansową tej wartości.

«Obliczając dorozumianą wartość godziwą wartości firmy zgodnie z etapem 2, jednostka musi przeprowadzić procedury w celu ustalenia wartości godziwej na dzień przeprowadzenia testu na utratę wartości swoich aktywów i zobowiązań (w tym nieujętych aktywów i zobowiązań) zgodnie z procedurą, która byłaby wymagana przy alokacji ceny nabycia nabytej działalności», stwierdza proponowany ASU.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, jednostka przeprowadzałaby roczny lub śródroczny test na utratę wartości firmy poprzez porównanie wartości godziwej jednostki sprawozdawczej z jej wartością bilansową.

«Jednostka zasadniczo ujmuje odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości w kwocie, o którą wartość bilansowa przewyższa wartość godziwą jednostki sprawozdawczej» – stwierdza proponowany JPG. «Jednakże, kwota ta nie powinna przekraczać wartości bilansowej wartości firmy przypisanej do danego ośrodka sprawozdawczego. An entity would still have the option to perform the qualitative assessment for a reporting unit to determine if the quantitative impairment test is necessary».

Ponadto wniosek zniósłby wymóg przeprowadzania jakościowej oceny przez każdą jednostkę sprawozdawczą o zerowej lub ujemnej wartości bilansowej oraz, w przypadku niepowodzenia tego testu jakościowego, przeprowadzenia etapu 2 testu na utratę wartości firmy.

«W związku z tym taka sama ocena utraty wartości miałaby zastosowanie do wszystkich ośrodków sprawozdawczych o zerowych lub ujemnych wartościach bilansowych oraz do wartości firmy przypisanej do tych ośrodków sprawozdawczych» – stwierdza się w proponowanej umowie ASU.

W jaki sposób te proponowane zmiany uprościłyby sprawozdawczość finansową? Ponieważ wyeliminowałyby one konieczność ustalania wartości godziwej poszczególnych aktywów i zobowiązań jednostki sprawozdawczej w celu wyceny utraty wartości firmy, zgodnie z PwC w skrócie dotyczącym potencjalnych zmian zasad.

«Kwota utraty wartości ujęta zgodnie z wnioskiem może być większa lub mniejsza niż obecnie, w dużej mierze zależy to od różnicy między wartością bilansową a wartością godziwą niektórych aktywów trwałych», stwierdza w skrócie . «Na przykład, jednostka ze znaczącymi nieujętymi wartościami niematerialnymi lub znacząco wycenionymi aktywami może ująć mniejszą utratę wartości, podczas gdy jednostka ze znaczącymi rzeczowymi aktywami trwałymi o wartości bilansowej przewyższającej wartość godziwą może ująć większą utratę wartości niż obecnie». Dodatkowo, podczas gdy niektóre spółki mogą nie rozpoznać utraty wartości na dzień dzisiejszy, nawet w przypadku niepowodzenia kroku 1, zgodnie z propozycją, spółki te musiałyby ująć pewną kwotę utraty wartości».

Uwagi dotyczące wniosku powinny zostać przekazane do FASB do dnia 11 lipca. Instrukcje dotyczące sposobu przedkładania uwag można znaleźć w projekcie narażenia.

Obecny wniosek jest pierwszym etapem szerszego projektu. W drugiej fazie FASB planuje współpracę z Radą Międzynarodowych Standardów Rachunkowości w celu rozważenia, czy nie należałoby wprowadzić dodatkowych zmian w późniejszym rozliczaniu wartości firmy.