Wskazówka podatkowa: Wydatki na letni dzień kempingu mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej

przez Nicka Fiore’a

Wraz z latem pojawiają się dodatkowe wydatki, w tym (ewentualnie) obóz dla dzieci. Dla niektórych rodziców miłym zaskoczeniem może być fakt, że koszty związane z wysyłką dzieci na te obozy mogą kwalifikować się do ulgi podatkowej na dziecko i opiekę nad nim.

Sekcja 21 Kodeksu Podatkowego przewiduje możliwość zaliczenia w ciągu całego roku kosztów opieki nad dziećmi ponoszonych w trakcie wykonywania przez podatnika pracy zarobkowej.

Wielu rodziców, którzy pracują (lub szukają pracy), musi zadbać o opiekę nad swoimi dziećmi w miesiącach letnich, kiedy szkoła nie jest w trakcie sesji. W związku z tym, koszt obozu dziennego może być zaliczony na poczet tego kredytu, nawet jeśli obóz specjalizuje się w jakiejś konkretnej działalności (np. piłka nożna lub komputery). Jednak koszty noclegu nie kwalifikują się do tego kredytu, podobnie jak koszty szkoły letniej i programów korepetycyjnych.

Ubieganie się o kredyt

Aby móc ubiegać się o kredyt, podatnik musi spełnić szereg wymogów i testów.

Osoba kwalifikująca się . Ogólnie rzecz biorąc, wydatki muszą dotyczyć opieki nad osobą, która może być uznana przez podatnika za pozostającą na jego utrzymaniu i która w momencie świadczenia opieki nie miała ukończonych 13 lat. Uwaga: Podatnik musi podać imię i nazwisko osoby kwalifikującej się oraz numer ubezpieczenia społecznego (lub indywidualny numer identyfikacji podatkowej) na deklaracji, na podstawie której ubiega się o kredyt.

Zarobione dochody. Aby ubiegać się o kredyt, podatnik (i współmałżonek, jeśli składają wniosek wspólnie) musi mieć wypracowany dochód. Obejmuje on wynagrodzenia, pensje, napiwki i inne świadczenia dla pracowników podlegających opodatkowaniu oraz dochody netto z pracy na własny rachunek; obejmuje on również świadczenia z tytułu strajku i renty inwalidzkiej zgłaszane jako wynagrodzenia. Dochód uzyskany nie obejmuje emerytur, rent, świadczeń z zabezpieczenia społecznego i emerytalnych, odsetek i dywidend, odszkodowań pracowniczych i zasiłków dla bezrobotnych ani świadczeń na dzieci.

Wydatki związane z pracą. Wydatki na obóz muszą być związane z pracą, to znaczy muszą umożliwiać podatnikowi (i małżonkowi) pracę lub szukanie pracy. Ta praca może być pracą dla innych lub w przedsiębiorstwie podatnika lub w jego własnej spółce osobowej. Ponadto praca ta może być wykonywana w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy.

Wspólny powrót . Generalnie, aby móc ubiegać się o kredyt, pary małżeńskie muszą złożyć wspólny wniosek o zwrot. Jeżeli jednak podatnik jest w prawnej separacji, może on złożyć osobną deklarację i nadal korzystać z kredytu

.

Identyfikacja dostawcy . Podatnik musi zidentyfikować osobę (osoby) lub organizację (organizacje), które zapewniają opiekę nad dzieckiem lub osobą pozostającą na jego utrzymaniu. Podatnik musi podać imię i nazwisko świadczeniodawcy, adres i numer identyfikacyjny podatnika. Jeśli świadczeniodawca jest osobą fizyczną, numerem identyfikacyjnym jest jego numer ubezpieczenia społecznego. Jeśli świadczeniodawca jest organizacją, numerem identyfikacyjnym jest numer identyfikacyjny pracodawcy organizacji; jeśli świadczeniodawca jest organizacją zwolnioną z podatku (np. kościół lub szkoła), podatnik musi tylko wpisać «TAX-EXEMPT» w miejscu, w którym numer ma być umieszczony.

Obliczanie kredytu

Kredyt jest procentem od wydatków podatnika związanych z pracą.

Obliczanie całkowitych wydatków związanych z pracą . Tylko te wydatki, które zostały poniesione w bieżącym roku, mogą zostać policzone. Jeśli podatnik zapłacił z góry za usługi, to wydatki opłacone z góry mogą być liczone tylko w roku, w którym otrzymano opiekę.

Limit zarobków . Kwota kosztów pracy wykorzystana do obliczenia wysokości kredytu nie może być wyższa niż dochód uzyskany przez podatnika za dany rok (jeżeli jest on osobą samotną), lub niższa z dwóch wartości: dochodu uzyskanego przez podatnika lub współmałżonka za dany rok (jeżeli jest on żonaty, składa wniosek wspólnie). Jeżeli podatnik jest w separacji prawnej lub pozostaje w związku małżeńskim i mieszka poza małżonkiem, nie uznaje się go za pozostającego w związku małżeńskim dla celów ustalenia limitu przychodów.

Należy pamiętać, że do celów tego obliczenia nie są brane pod uwagę wspólnotowe prawa własności.

Kwota uzyskanego dochodu będzie obejmować dochód netto podatnika z tytułu samozatrudnienia (zazwyczaj kwota w linii 3 załącznika SE). Jeżeli podatnik ma niskie dochody z pracy na własny rachunek lub stratę netto, do tego obliczenia można zastosować metodę fakultatywną. Metoda ta może zwiększyć dochód uzyskany przez podatnika, co może zwiększyć jego kredyt. (Należy jednak pamiętać, że ten wzrost dochodów mógłby jednocześnie doprowadzić do zwiększenia podatku od osób pracujących na własny rachunek, który podatnik byłby zobowiązany zapłacić).

Limit dolarowy . Każdego roku podatnik może wykorzystać do 3 000 USD niezwróconych wydatków wypłaconych w ciągu roku dla jednej kwalifikującej się osoby lub 6 000 USD dla dwóch lub więcej kwalifikujących się osób, aby obliczyć wysokość kredytu. Ta kwota 6 000 USD nie musi być dzielona równo pomiędzy kwalifikujące się osoby.

Jeżeli podatnik otrzymuje od pracodawcy świadczenia z tytułu opieki nad osobami niesamodzielnymi, obowiązujący dolar stosowany do obliczenia limitu kredytowego może zostać obniżony.

Kwota kredytu . Aby ustalić wysokość kredytu, podatnik musi pomnożyć kwotę wydatków związanych z pracą przez procent (pomiędzy 20% a 35%), w oparciu o skorygowany dochód brutto podatnika

.

Ubieganie się o kredyt

Aby ubiegać się o kredyt opiekuńczy, podatnik musi użyć formularza 1040, 1040A lub 1040NR (odpowiednio)) w celu zgłoszenia podatku dochodowego. Wniosek o przyznanie kredytu nie może być złożony na formularzu 1040EZ lub 1040NR-EZ.

Kwota kredytu, o który można się ubiegać, jest ograniczona do zwykłego podatku podatnika powiększonego o jakikolwiek alternatywny podatek minimalny; to znaczy, że podatnik nie może otrzymać zwrotu jakiejkolwiek części kredytu, która przekracza ten limit.

Stosowane linki:

  • Publikacja IRS 503
  • IRS Summertime Tax Tip 2011-01
  • Publikacja IRS 334