Wyjaśnione Standardy Rewizji Finansowej: Bilanse otwarcia (AU-C sekcja 510) – Część 1

AU-C sekcja 510 stwierdza, że celem biegłego rewidenta przy przeprowadzaniu wstępnego badania lub powtórnego badania jest uzyskanie wystarczających dowodów dotyczących bilansów otwarcia, aby ustalić, czy są one wolne od nieprawidłowości, które miałyby istotny wpływ na sprawozdania finansowe bieżącego okresu. Celem biegłego rewidenta jest również ustalenie, czy w sprawozdaniu finansowym bieżącego okresu zostały zastosowane odpowiednie zasady rachunkowości «lub jakiekolwiek zmiany», wraz z odpowiednimi informacjami dotyczącymi przypisów.

Procedury audytu

Procedury audytu w sekcji 510 AU-C obejmują następujące elementy:

1. Sprawozdania finansowe, przypisy i ewentualne sprawozdania biegłego rewidenta z poprzedniego okresu powinny być czytane w celu uzyskania informacji istotnych dla bilansów otwarcia i ujawnień, jak również spójnego stosowania zasad rachunkowości.

2. Gdy poprzedni okres był badany przez poprzednika CPA, audytor powinien zwrócić się do kierownictwa o upoważnienie do przeglądu dokumentacji poprzednika oraz o udzielenie odpowiedzi na bieżące zapytania audytora w celu uzyskania informacji do wykorzystania w planowaniu i realizacji zlecenia. W przypadku modyfikacji raportu poprzednika, biegły rewident powinien ocenić wpływ na bieżące sprawozdanie finansowe w celu zachowania zgodności z AU-C Section 315, Understanding the Entity and Its Environment and Assessing the Risks of Material Misstatement.

3. Bilanse otwarcia powinny być oceniane w celu ustalenia, czy zawierają jakiekolwiek istotne nieprawidłowości, które mają wpływ na sprawozdanie finansowe bieżącego okresu i przypisy. Ocena ta powinna obejmować:

 • Ustalenie, czy salda zamknięcia z poprzedniego okresu zostały przeniesione na bieżący okres i w razie potrzeby zostały przekształcone.
 • Zastosowano ocenę bilansów otwarcia w celu określenia odpowiednich zasad rachunkowości.
 • Określenie zakresu, w jakim dowody uzyskane w ramach procedur badania sprawozdań finansowych bieżącego okresu mają wpływ na bilanse otwarcia oraz uwzględnienie dowodów uzyskanych z przeglądu dokumentacji z badania poprzedniego okresu lub przeprowadzenia dodatkowych procedur badania sprawozdań finansowych dotyczących bilansów otwarcia.
 • Uwzględnienie wszelkich nieprawidłowości stwierdzonych w bilansach otwarcia, przeprowadzenie wszelkich dodatkowych procedur merytorycznych oraz zaproponowanie niezbędnych korekt.
 • Przekazywanie wszelkich istotnych nieprawidłowości ujawnionych kierownictwu i osobom odpowiedzialnym za zarządzanie jednostką zgodnie z wymogami UA-C sekcja 260, Komunikacja biegłego rewidenta z osobami odpowiedzialnymi za zarządzanie .
 • Podjęcie decyzji o tym, czy sprawozdania finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy przekazane przez poprzednika mogą wymagać aktualizacji, a jeśli tak, zorganizowanie spotkania z kierownictwem i poprzednim audytorem w celu rozstrzygnięcia sprawy zgodnie z AU-C Section 560, Subsequent Events and Subsequently Discovered Facts. Jeżeli kierownictwo odmówi poinformowania poprzednika biegłego rewidenta o nieprawidłowościach lub jeżeli sprawa nie zostanie rozstrzygnięta w sposób zadowalający biegłego rewidenta, biegły rewident powinien rozważyć odstąpienie od zlecenia lub wydanie zastrzeżenia opinii.

Wnioski z audytu i sprawozdawczość

Szczególne kwestie, które należy wziąć pod uwagę to:

 • Następca biegłego rewidenta nie powinien odwoływać się do sprawozdania poprzednika lub procedur badania jako podstawy do sprawozdania biegłego rewidenta z bieżącego okresu sprawozdawczego.
 • Jeżeli nie można uzyskać wystarczających dowodów rzeczowych na potrzeby bilansów otwarcia, biegły rewident powinien wyrazić opinię z zastrzeżeniami lub zrzec się opinii zgodnie z AU-C sekcja 705, Zmiany opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta.
 • Jeżeli istotna nieprawidłowość w bilansie otwarcia ma wpływ na sprawozdanie finansowe lub informacje ujawniane w bieżącym okresie i nie została skorygowana, jeżeli zasady rachunkowości nie były konsekwentnie stosowane lub jeżeli zmiana zasad rachunkowości nie została odpowiednio przedstawiona lub ujawniona, należy wyrazić opinię z zastrzeżeniem lub negatywną zgodnie z sekcją 705 UA-C.

Część 2 tego artykułu zawiera przegląd procesu audytu, który ma zastosowanie do wstępnych audytów bilansów otwarcia.

Więcej informacji

Te zasoby eBooków, bez kredytów CPE, można uzyskać z mojej strony internetowej:

 • Małe audyty wykonane w sposób łatwy i opłacalny
 • Przeprowadzanie badań audytowych procedur bilansowych
 • Seria szkoleń dla pracowników dla księgowych na poziomie podstawowym, nowych księgowych i liderów zaangażowania
 • Kluczowe zagadnienia rachunkowe dla organizacji nienastawionych na zysk
 • A Praktyczny Potpourri of Time Savings on Audits
 • Ramy sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich podmiotów

Moja ekskluzywna prezentacja webcastów na CPEcredit.com oraz kursów samokształceniowych obejmujących różne zastosowania standardów audytu jest dostępna po kliknięciu w odpowiednie pole po lewej stronie mojej strony głównej, www.cpafirmsupport.com. Zarejestrowani użytkownicy na mojej stronie otrzymują 20 procentowy rabat na materiały CPE prezentowane przeze mnie i wielu innych autorów na różne tematy zawodowe.

Moją pomoc w doradztwie w zakresie kontroli jakości firmy CPA, planowaniu audytów i przygotowaniu recenzji można uzyskać poprzez wysłanie wiadomości e-mail za pomocą zakładki «Kontakt z nami» na mojej stronie głównej.