Wyjaśnione Standardy Rewizji Finansowej: Formułowanie opinii i raportowanie sprawozdań finansowych – Część 2

W pierwszej części tego artykułu omówiono podstawowe wymogi UA-C sekcja 700, Formułowanie opinii i sprawozdawczość dotycząca sprawozdań finansowych . W tej części przedstawiono treść raportów biegłych rewidentów i odniesiono się do raportów ilustrujących w części dotyczącej stosowania standardu.

Sprawozdanie audytora

Niniejszy objaśniony standard zawiera wymogi dotyczące formy sprawozdania biegłego rewidenta, w tym części sprawozdania, i że powinno ono mieć formę pisemną.

Forma sprawozdania biegłego rewidenta z badania przeprowadzonego zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości

Tytuł. Zawiera słowo «niezależny», aby wyraźnie zaznaczyć, że jest to sprawozdanie niezależnego audytora.

Adresat. Adresowany w zależności od okoliczności zaręczyn (do osoby lub ciała zaręczynowego).

akapit wprowadzający. Powinien on wskazywać jednostkę, której sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, stwierdzać, że sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez biegłego rewidenta, wskazywać tytuł każdego sprawozdania finansowego, które obejmuje, oraz określać datę lub okres objęty każdym sprawozdaniem finansowym, które obejmuje sprawozdanie finansowe.

Odpowiedzialność kierownictwa za sprawozdania finansowe. Opisuje odpowiedzialność kierownictwa za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego, w tym:

 • Wyjaśnienie, że kierownictwo jest odpowiedzialne za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej.
 • Projektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej związanej ze sporządzaniem i rzetelną prezentacją sprawozdań finansowych wolnych od istotnych nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów.

Odpowiedzialność audytora. Sprawozdanie biegłego rewidenta powinno stwierdzać:

1. 1. że obowiązkiem biegłego rewidenta jest wyrażenie opinii o sprawozdaniu finansowym na podstawie przeprowadzonego badania.

2. 2. Że kontrola została przeprowadzona zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości i powinna wskazać Stany Zjednoczone jako kraj pochodzenia tych standardów.

3. Standardy te wymagają, aby biegły rewident zaplanował i przeprowadził badanie w celu uzyskania racjonalnej pewności, że sprawozdanie finansowe nie zawiera istotnych nieprawidłowości.

4. 4. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym, a wybrane procedury zależą od osądu biegłego rewidenta, w tym oceny ryzyka wystąpienia istotnych nieprawidłowości sprawozdania finansowego, wynikających czy to z nadużyć, czy z błędów (chyba że na biegłym rewidencie spoczywa obowiązek przedstawienia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej).

 • Dokonując oceny ryzyka, biegły rewident bierze pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego, w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, lecz nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej w jednostce, i w związku z tym nie wyraża takiej opinii.
 • Badanie obejmuje również ocenę stosowności przyjętych zasad (polityki) rachunkowości oraz racjonalności znaczących szacunków księgowych dokonanych przez kierownictwo, a także ogólną prezentację sprawozdania finansowego.

Kontrola wewnętrzna. Jeżeli biegły rewident jest również odpowiedzialny za wyrażenie opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej w związku z badaniem sprawozdań finansowych, powinien pominąć sformułowanie dotyczące kontroli wewnętrznej powyżej tego, że rozważania biegłego rewidenta na temat kontroli wewnętrznej nie mają na celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej, a zatem taka opinia nie jest wyrażana.

Wystarczająca ilość dowodów kontroli. Sprawozdanie biegłego rewidenta powinno stwierdzać, czy w opinii biegłego rewidenta dowody z badania, które uzyskał, są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę do wydania opinii.

Opinia biegłego rewidenta: Sekcja z nagłówkiem «Opinia»

Niezmodyfikowana opinia o sprawozdaniach finansowych. Opinia biegłego rewidenta powinna stwierdzać, że sprawozdanie finansowe rzetelnie przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację finansową jednostki na dzień bilansowy oraz wyniki jej działalności i przepływy pieniężne za okres kończący się tego dnia, zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości finansowej. Opinia biegłego rewidenta powinna określać obowiązujące zasady sprawozdawczości finansowej oraz ich źródła.

Uwaga praktyczna: Jeżeli raport biegłego rewidenta zawiera oddzielną sekcję dotyczącą innych obowiązków sprawozdawczych, nagłówki, sprawozdania i wyjaśnienia, o których mowa powyżej, powinny znajdować się w podtytule «Sprawozdanie na temat sprawozdania finansowego», a «Sprawozdanie na temat innych wymogów prawnych i regulacyjnych» powinno być zgodne z «Sprawozdaniem na temat sprawozdania finansowego»

.

Inne sprawy

Podpis audytora. Powinien zawierać ręczny lub drukowany podpis firmy audytorskiej.

Adres audytora. Powinien zawierać nazwę miasta i określać, gdzie audytor prowadzi działalność.

Data sporządzenia sprawozdania biegłego rewidenta. Data nie wcześniejsza niż dzień, w którym biegły rewident uzyskał wystarczające, odpowiednie dowody badania, na których może oprzeć swoją opinię o sprawozdaniu finansowym, w tym dowody potwierdzające:

,

 • Dokumentacja audytowa została poddana przeglądowi.
 • Wszystkie sprawozdania finansowe, w tym związane z nimi noty objaśniające, zostały sporządzone.
 • Zarząd zapewnił, że przyjął na siebie odpowiedzialność za te sprawozdania finansowe.

Ta doprecyzowana norma zawiera również następujące sekcje:

 • Raport audytora dla audytów przeprowadzanych zarówno zgodnie z GAAS, jak i innym zestawem standardów rewizji finansowej.
 • Porównawcze sprawozdania finansowe i informacje porównawcze.
 • Procedury kontrolne.
 • Sprawozdanie finansowe za poprzedni okres badane przez poprzedniego biegłego rewidenta.
 • Sprawozdanie finansowe za poprzedni okres sprawozdawczy nie było badane.

Zastosowanie i inne materiały wyjaśniające

Niniejsza objaśniona norma zawiera część poświęconą zastosowaniu wymagań normy oraz dodatkowy materiał wyjaśniający. Zawiera te przykłady opinii audytora:

Ilustracja 1. Sprawozdanie biegłego rewidenta dotyczące skonsolidowanych porównawczych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ilustracja 2. Sprawozdanie biegłego rewidenta dotyczące jednego roku sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości ogólnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej

Ilustracja 3. Sprawozdanie biegłego rewidenta dotyczące skonsolidowanych porównawczych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, jeżeli badanie zostało przeprowadzone zgodnie z obydwoma standardami badania sprawozdań finansowych powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz z międzynarodowymi standardami badania sprawozdań finansowych

Ilustracja 4. Sprawozdanie biegłego rewidenta na temat jednego roku sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w przypadku prezentacji porównawczych skróconych informacji finansowych uzyskanych ze zbadanego sprawozdania finansowego za rok poprzedni

Ilustracja 5. Raport biegłego rewidenta dotyczący jednego roku sporządzony zgodnie z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w przypadku prezentacji porównawczych skróconych informacji finansowych uzyskanych z niezbadanych sprawozdań finansowych za rok poprzedni

Niniejszy standard, wraz ze wszystkimi wyjaśnionymi standardami audytu, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej AICPA. Transmisje na żywo i kursy samodzielnej nauki na ten i inne tematy są dostępne na mojej stronie internetowej.

Powiązany artykuł:

Wyjaśnione Standardy Rewizji Finansowej: Formułowanie opinii i raportowanie sprawozdań finansowych – część 1 (tixag1)