Wyjaśnione Standardy Rewizji Finansowej: Oświadczenia pisemne – Część 1

Materiał dowodowy z badania jest informacją wykorzystywaną przez biegłego rewidenta do sformułowania wniosków, na których opiera się jego opinia. Pisemne oświadczenia zawierają niezbędne informacje, których biegły rewident potrzebuje w związku z badaniem sprawozdania finansowego jednostki. Pisemne oświadczenia, podobnie jak odpowiedzi na zapytania, są dowodami badania.

Pisemne oświadczenia dostarczają niezbędnych dowodów badania, uzupełniają inne procedury badania oraz nie dostarczają samodzielnie wystarczających właściwych dowodów badania dotyczących wszelkich spraw, którymi się zajmują. Nie mają one wpływu na charakter ani zakres innych procedur badania, które biegły rewident stosuje w celu uzyskania dowodów z badania dotyczących wypełniania obowiązków przez kierownictwo lub konkretnych twierdzeń.

Zazwyczaj zarówno prezes zarządu, jak i przewodniczący rady nadzorczej powinni podpisać oświadczenie zarządu.

Cele Audytora

Biegły rewident powinien uzyskać pisemne oświadczenia od kierownictwa (w stosownych przypadkach od osób odpowiedzialnych za zarządzanie), że uważa, iż wypełnił swoje obowiązki:

 • Za sporządzenie i rzetelną prezentację sprawozdania finansowego oraz za kompletność informacji przekazanych biegłemu rewidentowi.
 • Wspieranie innych dowodów badania istotnych dla sprawozdania finansowego lub konkretnych twierdzeń zawartych w sprawozdaniu finansowym za pomocą pisemnych oświadczeń, o ile zostaną one określone przez biegłego rewidenta lub wymagane przez inne sekcje UA-C.
 • Odpowiednio reagować na pisemne oświadczenia złożone przez kierownictwo.
 • Odpowiednia reakcja w przypadku, gdy kierownictwo nie dostarczy pisemnych oświadczeń wymaganych przez audytora.

Reprezentacja pisemna Definicja

Reprezentacja pisemna jest zdefiniowana jako: Pisemne oświadczenie kierownictwa przekazane audytorowi w celu potwierdzenia niektórych kwestii lub poparcia innych dowodów kontroli. Pisemne oświadczenie w tym kontekście nie zawiera sprawozdań finansowych, zawartych w nich twierdzeń ani uzupełniających je ksiąg i dokumentów.

Wymagania

Kierownictwo, od którego wymaga się pisemnych oświadczeń, obejmuje kierownictwo posiadające odpowiednią odpowiedzialność za sprawozdanie finansowe oraz wiedzę na temat przedmiotowych kwestii.

Wymagane są pisemne oświadczenia dotyczące obowiązków kierownictwa:

 • Sporządzanie i rzetelna prezentacja sprawozdania finansowego zgodnie z odpowiednimi ramami finansowymi.
 • Dostarczone informacje i kompletność transakcji.

Inne oświadczenia pisemne

Biegły rewident powinien zwrócić się do kierownictwa o przedstawienie pisemnych oświadczeń dotyczących następujących kwestii:

Oszustwo. Odpowiada za zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie kontroli wewnętrznej w celu zapobiegania i wykrywania nadużyć finansowych, za wszelkie niezbędne informacje pochodzące z wewnętrznej oceny ryzyka, że sprawozdanie finansowe może zostać istotnie błędnie sporządzone w wyniku nadużyć finansowych, oraz za wszelkie znane, podejrzane lub domniemane nadużycia finansowe.

Przepisy ustawowe i wykonawcze. Zidentyfikowana lub podejrzewana niezgodność z przepisami prawa i regulacjami została ujawniona biegłemu rewidentowi.

Nieskorygowane zniekształcenia. Skutki zidentyfikowanych nieskorygowanych zniekształceń indywidualnie lub w całości są nieistotne.

Sprawy sądowe i roszczenia. Skutki wszystkich znanych rzeczywistych lub możliwych sporów i roszczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy sporządzaniu sprawozdań finansowych i ujawnianiu informacji dla potrzeb obowiązujących ram sprawozdawczości finansowej.

Szacunki. Zasadność istotnych założeń przyjętych przy dokonywaniu szacunków księgowych.

Transakcje z podmiotami powiązanymi. Ujawnienie wszystkich znanych mu powiązań z podmiotami powiązanymi i transakcji z nimi związanych.

Kolejne zdarzenia. Wszystkie kolejne zdarzenia wymagające korekty lub ujawnienia, wymagane przez obowiązujące zasady sprawozdawczości.

Wszystkie kolejne zdarzenia wymagające korekty lub ujawnienia zgodnie z obowiązującymi zasadami sprawozdawczości.

Dodatkowe oświadczenia pisemne dotyczące sprawozdania finansowego

Inne sekcje AU-C wymagają, aby audytor zażądał pisemnych oświadczeń. Jeżeli biegły rewident uzna, że konieczne jest uzyskanie jednego lub kilku pisemnych oświadczeń na poparcie innych dowodów z badania istotnych dla sprawozdania finansowego lub jednego lub kilku konkretnych oświadczeń w sprawozdaniu finansowym, powinien zażądać takich innych pisemnych oświadczeń.

Data i okres(y) objęte pisemnymi oświadczeniami:

 • Powinien nastąpić na dzień sporządzenia przez biegłego rewidenta raportu z badania sprawozdania finansowego.
 • Powinno dotyczyć wszystkich sprawozdań finansowych i okresów, o których mowa w sprawozdaniu biegłego rewidenta.

Forma pisemnych oświadczeń. Powinno być w formie oświadczenia skierowanego do audytora.

Wątpliwości co do wiarygodności oświadczeń pisemnych

Jeżeli biegły rewident ma wątpliwości co do kompetencji, uczciwości, wartości etycznych lub staranności kierownictwa lub co do zaangażowania kierownictwa w te kwestie lub ich egzekwowania, powinien on określić wpływ, jaki takie wątpliwości mogą mieć na wiarygodność oświadczeń (ustnych lub pisemnych) i dowodów badania w ogóle.

Jeżeli pisemne oświadczenia są niespójne z innymi dowodami z badania, audytor powinien przeprowadzić procedury badania w celu podjęcia próby rozwiązania tej kwestii.

 • Jeżeli sprawa pozostaje nierozstrzygnięta, biegły rewident powinien ponownie rozważyć ocenę kompetencji, uczciwości, wartości etycznych lub staranności kierownictwa lub jego zaangażowania w te kwestie lub ich egzekwowania oraz powinien określić wpływ, jaki może to mieć na wiarygodność oświadczeń (ustnych lub pisemnych) i dowodów z badania w ogóle.
 • Biegły rewident powinien podjąć odpowiednie działania, łącznie z określeniem możliwego wpływu na opinię w sprawozdaniu biegłego rewidenta zgodnie z sekcją 705 AU-C Zmiany opinii w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta , jeżeli biegły rewident uzna, że pisemne oświadczenia nie są wiarygodne.

W części 2 niniejszego artykułu zostaną zamieszczone przykładowe oświadczenia kierownictwa.

Więcej informacji

Te zasoby eBooków, bez kredytów CPE, można uzyskać z mojej strony internetowej:

 • Małe audyty wykonane w sposób łatwy i opłacalny
 • Przeprowadzanie badań audytowych procedur bilansowych
 • Seria szkoleń dla pracowników dla księgowych na poziomie podstawowym, nowych księgowych i liderów zaangażowania
 • Kluczowe zagadnienia rachunkowe dla organizacji nienastawionych na zysk
 • A Praktyczny Potpourri of Time Savings on Audits
 • Ramy sprawozdawczości finansowej dla małych i średnich podmiotów

Moja ekskluzywna prezentacja webcastów na CPEcredit.com oraz kursów samokształceniowych obejmujących różne zastosowania standardów audytu jest dostępna po kliknięciu w odpowiednie pole po lewej stronie mojej strony głównej, www.cpafirmsupport.com. Zarejestrowani użytkownicy na mojej stronie otrzymują 20 procentowy rabat na materiały CPE prezentowane przeze mnie i wielu innych autorów na różne tematy zawodowe.

Moją pomoc w zakresie doradztwa CPA w zakresie kontroli jakości, planowania audytów i przygotowania do wzajemnej weryfikacji można uzyskać, wysyłając wiadomość e-mail za pomocą zakładki “Kontakt z nami” na mojej stronie głównej.