Wyjaśnione Standardy Rewizji Finansowej: Spójność sprawozdań finansowych

AU-C Section 708, Consistency of Financial Statements , zgodnie z wytycznymi dotyczącymi rachunkowości zawartymi w sekcji 250, Accounting Changes and Error Corrections, of the Financial Accounting Standards Board Codification Standards Board. O ile wcześniej rozumiano, że zasada spójności leży u podstaw wszystkich zasad sprawozdawczości finansowej, jest to pierwszy standard badania sprawozdań finansowych wymagający oceny spójności.

Cele audytora

Cele audytora są następujące:

  • Oceniać spójność sprawozdań finansowych za prezentowane okresy.
  • Należy odpowiednio poinformować w raporcie biegłego rewidenta o tym, że zmiana zasady rachunkowości lub korekta istotnej nieprawidłowości w uprzednio sporządzonym sprawozdaniu finansowym miała istotny wpływ na porównywalność sprawozdań finansowych pomiędzy okresami.

Wymagania

Ocena spójności. Biegły rewident musi ocenić, czy na porównywalność sprawozdań finansowych pomiędzy okresami istotny wpływ miała zmiana zasady rachunkowości lub korekty mające na celu skorygowanie istotnych zniekształceń we wcześniej wydanych sprawozdaniach finansowych. Wymóg ten ma zastosowanie do okresów objętych opinią biegłego rewidenta na temat sprawozdania finansowego i zawsze obejmuje rok poprzedzający okres sprawozdawczy.

Zmiana zasady rachunkowości. Biegły rewident musi ocenić zmianę zasady rachunkowości w celu ustalenia, czy nowa zasada rachunkowości i metoda ujmowania zmiany są zgodne z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej, czy informacje ujawniane w związku ze zmianą zasady rachunkowości są właściwe i adekwatne oraz czy jednostka uzasadniła, że alternatywna zasada rachunkowości jest lepsza.

  • Jeżeli biegły rewident stwierdzi, że powyższe kryteria zostały spełnione, a zmiana zasady rachunkowości ma istotny wpływ na sprawozdanie finansowe, powinien umieścić w sprawozdaniu biegłego rewidenta akapit podkreślający istotę zmiany zasady rachunkowości i zawierający odniesienie do ujawnienia przypisu.
  • Jeżeli powyższe kryteria nie są spełnione , biegły rewident powinien ocenić, czy zmiana w rachunkowości prowadzi do istotnej nieprawidłowości, która spowoduje modyfikację sprawozdania z badania.

Korekta istotnej nieprawidłowości w uprzednio sporządzonym sprawozdaniu finansowym

Biegły rewident musi umieścić w sprawozdaniu biegłego rewidenta akapit podkreślający istotę sprawy w przypadku korekt mających na celu skorygowanie istotnych zniekształceń we wcześniej opublikowanym sprawozdaniu finansowym. Biegły rewident powinien umieścić tego rodzaju paragraf dotyczący podkreślenia istotnych kwestii w swoim sprawozdaniu finansowym, jeżeli odnośne sprawozdanie finansowe jest przekształcane w celu skorygowania wcześniejszej istotnej nieprawidłowości. Paragraf ten nie musi być powtarzany w kolejnych okresach. Paragraf ten powinien zawierać informacje na temat podkreślenia istotnych kwestii:

  • Oświadczenie, że uprzednio sporządzone sprawozdanie finansowe zostało przekształcone w celu skorygowania istotnej nieprawidłowości w poprzednim okresie.
  • Odniesienie do ujawnienia przypisu dotyczącego korekty istotnego zniekształcenia.

Zmiana w klasyfikacji. Biegły rewident musi ocenić istotną zmianę w klasyfikacji sprawozdania finansowego oraz związane z nią ujawnienia w celu ustalenia, czy taka zmiana jest również zmianą zasady rachunkowości lub korektą mającą na celu skorygowanie istotnej nieprawidłowości w uprzednio opublikowanym sprawozdaniu finansowym. W takim przypadku zastosowanie mają powyższe wymogi.

Odwiedź moją stronę internetową po webcasty i materiały do samodzielnej nauki. Niedawno opublikowałem studium przypadku dotyczące małego audytu, zawierające ilustracyjne pomoce praktyczne i dokumenty robocze, które jest doskonałym narzędziem szkoleniowym dla nowych pracowników audytorskich.