Zarządy spółek publicznych Sceptycznie nastawione do propozycji sprawozdania biegłego rewidenta PCAOB

przez Jasona Bramwella

Prawie połowa (45 proc.) członków zarządów spółek publicznych nie uważa, aby zaproponowane przez Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) zmiany mające na celu udoskonalenie modelu sprawozdawczości biegłego rewidenta poprawiły jego użyteczność, wynika z nowego badania przeprowadzonego przez chicagowską firmę księgowo-konsultingową BDO USA, LLP.

Tylko 27 procent ankietowanych członków zarządu uważa, że zmiany te poprawią raport biegłego rewidenta, a 28 procent nie ma pewności.

Przeprowadzone przez praktykę nadzoru korporacyjnego BDO USA badanie 2013 BDO Board Survey badało opinie siedemdziesięciu czterech dyrektorów korporacyjnych zarządów spółek publicznych na temat sprawozdawczości finansowej i kwestii nadzoru korporacyjnego, w tym proponowany przez PCAOB nowy standard rewizji finansowej i związane z nim zmiany mające na celu udoskonalenie rocznego raportu biegłego rewidenta.

Proponowany standard badania sprawozdań finansowych – Raport biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych w przypadku wyrażenia przez biegłego rewidenta opinii bez zastrzeżeń – który został wydany przez UOKiK dnia 13 sierpnia, zachowałby model oceny pozytywnej/negatywnej w istniejącym raporcie biegłego rewidenta, ale dostarczyłby dodatkowych informacji inwestorom i innym użytkownikom sprawozdań finansowych na temat badania i biegłego rewidenta.

Zgodnie z PCAOB proponowany standard rewizji finansowej wymagałby, co następuje:

  • Przekazywanie informacji o krytycznych kwestiach związanych z audytem zgodnie z ustaleniami audytora.
  • Dodanie do sprawozdania biegłego rewidenta nowych elementów związanych z niezależnością biegłego rewidenta, jego kadencją oraz odpowiedzialnością za – i wynikami – oceny przez biegłego rewidenta innych informacji spoza sprawozdania finansowego.
  • Ulepszenie istniejącego języka w sprawozdaniu biegłego rewidenta w odniesieniu do jego odpowiedzialności za nadużycia finansowe i informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

Na pytanie o poszczególne elementy propozycji PCAOB 78 procent członków zarządu opowiada się za raportem ujawniającym długość kadencji zewnętrznego biegłego rewidenta. Jednak 67 procent jest przeciwnych temu, aby raport biegłego rewidenta oceniał informacje wykraczające poza sprawozdanie finansowe pod kątem ewentualnych błędów lub nieprawidłowości, które są sprzeczne z informacjami uzyskanymi w trakcie badania. Mniejsza większość, 52 procent, jest przeciwna raportowi zawierającemu omówienie krytycznych kwestii związanych z badaniem, które sprawiały biegłemu rewidentowi największe trudności w sformułowaniu opinii z badania.

«Oczywiście, członkowie rady nadzorczej nie są sprzedawani na podstawie użyteczności propozycji PCAOB, aby wymagać od zewnętrznych audytorów zamieszczenia znacznie bardziej szczegółowych informacji w rocznym raporcie audytora, który towarzyszy sprawozdaniu finansowemu przedsiębiorstwa», powiedział Lee Graul, partner w praktyce ładu korporacyjnego BDO USA, w pisemnym oświadczeniu. «Jednakże, gdy dokonuje się zmian w czymś, co jest robione w ten sam sposób od ponad siedemdziesięciu lat, na pewno nastąpi pewne odepchnięcie».

PCAOB nie odpowiedział na prośbę o komentarz na temat wyników badania.

Ocena ryzyka

Ponad dwie trzecie (69 proc.) członków zarządów spółek publicznych wymieniało przeciążenie regulacyjne/zastosowanie się do przepisów jako największe ryzyko, na które narażona jest ich działalność, a w dalszej kolejności plasowały się naruszenia przepisów dotyczących cyberprzestępczości (13 proc.), oszustwa/korupcja (9 proc.), naruszenia prywatności (6 proc.) oraz sprzeniewierzenie własności intelektualnej (3 proc.).

Duża część dyrektorów, poproszonych o wskazanie największego ryzyka nadużyć w swoich firmach, zgłosiła malwersację lub podobne przestępstwa przeciwko firmie (42%), następnie korupcję/łapówkarstwo (20%), zarządzanie zarobkami (18%), wykorzystywanie informacji poufnych (12%) oraz rozpoznawanie dochodów (8%).

Większość członków zarządu (55 procent) stwierdziła, że w ciągu ostatniego roku zwiększyli oni zasoby firmy w zakresie zwalczania nadużyć finansowych i korupcji. Na pytanie o to, na co przeznaczyli największy odsetek tych zwiększonych zasobów, prawie połowa (46 proc.) przytoczyła szkolenia, a ponad jedna trzecia (35 proc.) – personel. Mniejszy odsetek wymienił technologię (14 proc.) oraz korzystanie z usług konsultantów zewnętrznych (5 proc.).

«Nic dziwnego, że firmy mają do czynienia z przeciążeniem regulacyjnym. Zwłaszcza sektor usług finansowych ma do czynienia z nowymi regulacjami zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Unii Europejskiej», powiedział Glenn Pomerantz, partner odpowiedzialny za globalną kryminalistykę w BDO Consulting, w pisemnym oświadczeniu. «Skupienie się dyrektorów na szkoleniach i edukacji w celu poprawy zgodności z przepisami i ograniczenia oszustw jest z pewnością pozytywną wiadomością. Wiele z firm, z którymi współpracujemy, przeprowadza kompleksową ocenę ryzyka związanego z oszustwami i korupcją. Wyniki oceny ryzyka często kierują firmę w stronę dodatkowych i bardziej strategicznych szkoleń i edukacji. Dzięki proaktywnemu prowadzeniu niezależnych ocen ryzyka, firmy mogą znacznie zwiększyć swoje wysiłki w zakresie ograniczania ryzyka».

O badaniu:

W badaniu 2013 BDO Board Survey , przeprowadzonym przez praktykę Corporate Governance firmy BDO USA, zbadano opinie siedemdziesięciu czterech dyrektorów korporacyjnych zarządów spółek publicznych o przychodach wahających się od 250 mln USD do 750 mln USD, na temat sprawozdawczości finansowej i kwestii ładu korporacyjnego. Badanie zostało przeprowadzone we wrześniu przez Market Measurement, niezależną firmę zajmującą się badaniem rynku, na zlecenie BDO USA.

Artykuły pokrewne:

  • PCAOB proponuje nowe standardy w celu poprawy sprawozdawczości audytorów
  • PCAOB Przesuwa się do przodu ze zmianami w modelu raportowania audytora